Doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

  • 13. února 2018
  • 11:00 – 14:00
  • Katedra filosofie, budova A, pracovna vedoucí katedry

Práci bude obhajovat Mgr. Iva Svačinová

Zkoušku bude skládat Mgr. Marek Vanžura

 

The Effectiveness of Quasi-Logical Arguments: The Pragma-Dialectical Analysis
Mgr. Iva Svačinová
Anotace

Práce se zaměřuje na koncept tzv. kvazi-logických argumentů, který byl předložen novou rétorikou, teorií argumentace, kterou představili Chaïm Perelman a Lucie Olbrechts-Tytecová. Kvazi-logické argumenty jsou definovány jako argumenty, které se podobají logickým nebo matematickým demonstracím, a jsou proto účinné vzhledem k publiku. Obecným cílem této práce je vysvětlit tezi o účinnosti kvazi-logických argumentů z hlediska pragma-dialektiky, což je moderní teorie argumentace, která má dostatečně bohatý aparát k výzkumu účinnosti argumentace. Využití této perspektivy předpokládá provedení dvou navazujících kroků. Nejprve je nutné provést adekvátní explikaci pojmu kvazi-logických argumentů v cílovém systému pojmů pragma-dialektiky. V této práci je navrženo, že vzhledem k vágnosti a komplexnosti původní definice kvazi-logických argumentů je nejvýhodnější postupovat od rekonstrukce příkladů, které Perelman a Olbrecthts-Tytecová využívají jako ilustrace. Výsledný explikát pojmu kvazi-logických argumentů tak může mít podobu množiny technik, které jsou realizovány v ilustracích. Druhý krok spočívá v nalezení pragma-dialektického vysvětlení účinnosti takových technik. Kvazi-logické argumentační techniky jsou uvažovány jako případy strategického manévrování mezi snahami mluvčího zapůsobit a zároveň argumentovat rozumným způsobem. Je zkoumáno, jakými způsoby mohou tyto techniky přispívat k efektivnímu řešení názorového střetu. První krok je v práci ilustrován případovou studií explikace konkrétního podschématu kvazi-logických argumentů, tzv. argumentů z reciprocity. Druhý krok je ilustrován analýzou strategického manévrování prostřednictvím užití recipročního schématu v Démosthenově První Olynthské řeči. Je ukázáno, že kvazi-logické argumenty mohou být z hlediska pragma-dialektiky chápány jako heterogenní třída různých argumentačních technik s jedinečnými účinky. 

 

Teze k doktorské státní závěrečné zkoušce

Vypracoval: Mgr. Marek Vanžura

  1. Enhancement je falešným příslibem a nebezpečnou cestou vědy
  2. Simulace netvoří novou hybridní metodologickou kategorii
  3. Hodnotné umělecké dílo nemůže existovat bez jména autora

Kapitola z připravované disertace: 

Mysl a dron

 

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info