Profil pracoviště

Katedra filozofie se zaměřuje na komplexní program výuky filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie, současné filozofii, ontologii, epistemologii, etice, logice a problémům filozofie dějin a společnosti. Dále zajišťuje výuku oboru učitelství základů společenských věd pro střední školy.

V badatelské činnosti se katedra orientuje na současnou anglickou, americkou, novověkou a soudobou německou filozofii, současnou francouzskou filozofii, českou filozofii 19. a 20. století, soudobé přístupy k ontologii a epistemologii, teorii argumentace a filozofii mysli, soudobou a srovnávací etiku, filozofii společnosti a dějin, filozofii vědy, filozofickou osobnost T. G. Masaryka, filozofii jazyka, analytickou filozofii, filozofické otázky kosmologie, logiku, logickou sémantiku přirozeného jazyka a teorii pojmu, dějiny antické filozofie a filozofii náboženství.

Více se o výzkumných i pedagogických aktivitách katedry dozvíte na stránkách věnovaných vědě a výzkumu či publikační činnosti.

Studijní programy

Na katedře filozofie FF MU je možno studovat v prezenčním studiu bakalářský studijní obor filozofie, navazující magisterské studijní obory filozofie a učitelství základů společenských věd pro střední školy a doktorský studijní obor filozofie. V kombinovaném studiu je možno studovat bakalářský studijní obor filozofie, navazující magisterský studijní obor učitelství základů společenských věd pro střední školy a doktorský studijní obor filozofie.

Bakalářské studium filozofie je rozloženo do šesti semestrů a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Obsahem bakalářského studia filozofie jsou dějiny filozofie (antika, středověk, novověk, filosofie 19. a 20. století) a základy systematické filozofie (ontologie, epistemologie, filozofie společnosti a dějin), etiky a logiky. První rok bakalářského studia je zakončen postupovou zkouškou, zahrnující dějiny filozofie a etiky od antiky po první polovinu 20. století a vybrané problémy systematické filozofie. Během studia je kladen důraz na řádné seznámení se s odpovídající primární i sekundární literaturou, schopnost studenta orientovat se v dějinách filozofie a historickém kontextu.

Navazující magisterské studium filozofie je rozvrženo do čtyř semestrů a přináší poznatky o angloamerické, německé a francouzské filozofii 20. století, o systematické filozofii - ontologii a epistemologii, filozofii vědy a o etice. Ukončení studia magisterskou zkouškou znamená možnost plnohodnotného uplatnění vysokoškolského vzdělání v kulturních a mediálních institucích a státní správě, absolvování oboru učitelství základů společenských věd kvalifikaci učitele střední školy.

Ve studiu je možné po složení přijímacích zkoušek pokračovat v doktorském studijním programu, buď v prezenční, nebo kombinované formě.

Zahraniční studium

Místní studium je na všech úrovních doplněno četnými nabídkami možností studia v zahraniční. Jedná se především o program Evropské unie Erasmus+ nabízející studijní pobyty v zahraničí, z nichž katedra filosofie podporuje studium v délce 6-9 měsíců na univerzitě v Dijonu, Lyonu a na univerzitách v Paříži, v Hannoveru, ve Wroclawi a v Bratislavě.  Každoročně tak například může odjet studovat do Francie 3-6 studentů s individuálně sestaveným studijním programem podle zájmů a vyspělosti studenta. Podmínkou je samozřejmě dostatečná znalost jazyka, v rámci programu je však možné se ucházet o přípravný třítýdenní pobyt v zemi určení zaměřený na zdokonalení jazykových schopností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info