Závěrečné práce

Jednou ze základních podmínek skládání bakalářských a magisterských zkoušek je podle druhu zkoušky diplomová bakalářská a diplomová magisterská práce. Témata všech druhů prací vyhlašuje katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce. Všechny uvedené typy prací se zadávají elektronickou formou v Informačním systému MU. O zadání projektu diplomové bakalářské práce nejpozději na konci 4. semestru studia, o zadání projektu diplomové magisterské práce nejpozději do začátku třetího semestru před konáním státní magisterské zkoušky.

Diplomové práce se odevzdávají v elektronické formě do IS, v písemné podobě jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány a pevně spojeny. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Minimální rozsahy prací: oborová bakalářská práce 27 000 znaků; oborová magisterská práce 55 000 znaků; bakalářská diplomová práce 70 000 znaků; magisterská diplomová práce 140 000 znaků. Veškeré formální náležitosti písemných prací jsou k dispozici na této adrese (je třeba se přihlásit).

Diplomovou práci odevzdá posluchač ve stanoveném termínu ve dvou exemplářích ve tvrdých deskách, když si ji předtím nechá zaregistrovat na studijním oddělení děkanátu, vedoucímu práce, který odevzdání potvrdí do IS k předmětu Bakalářská diplomová práce nebo Diplomová práce. Student současně předepsaným způsobem uloží text diplomové práce do IS.

Na diplomovou práci určí vedoucí katedry oponenta, vedoucí práce a oponent práci posoudí a navrhnou klasifikaci. Student musí mít možnost seznámit se s posudky nejpozději tři dny před konáním obhajoby. Obhajoba samotná proběhne formou veřejné prezentace, pro kterou si diplomant připraví přibližně dvacetiminutové resumé východisek, postupů a výsledků svého výzkumu

Postup odevzdání diplomových prací:

Hodlá-li student v daném semestru přistoupit ke Státní závěrečné zkoušce, je třeba

Aktuálně platné termíny:

Pokud se na konci tohoto semestru chystáte ke státnicím, tak máte dvě možnosti - buď půjdete ke zkoušce před prázdninami, nebo po nich:
(deadline diplomky) 30. 5. 2021 + (SZZ) 21. 6. - 25. 6. 2021
(deadline diplomky) 30. 6. 2021 + (SZZ) 30. 8. - 3. 9. 2021

Postup odevzdání diplomové práce je nutno dodržet. Pokud nebude založen a naplněn archiv v IS, práce není považována za odevzdanou.

Obhajoby diplomových prací:

Obhajoby diplomových prací na KF FF MU mají podobu veřejných prezentací s následnou diskusí. Každý může prezentovat způsobem, na který  jeho počítačové  schopnosti stačí, vizuální doprovod je však povinný. Jistá doporučení ohledně přípravy svojí obhajoby najdete zde.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info