Závěrečné práce

Jednou ze základních podmínek skládání bakalářských a magisterských zkoušek je podle druhu zkoušky diplomová bakalářská a diplomová magisterská práce. Témata všech druhů prací vyhlašuje katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce. Všechny uvedené typy prací se zadávají elektronickou formou v Informačním systému MU. O zadání projektu diplomové bakalářské práce nejpozději na konci 4. semestru studia, o zadání projektu diplomové magisterské práce nejpozději do začátku třetího semestru před konáním státní magisterské zkoušky.

Diplomové práce se odevzdávají výhradně v elektronické formě do IS. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Minimální rozsahy prací: bakalářská diplomová práce 70 000 znaků; magisterská diplomová práce 140 000 znaků. Veškeré formální náležitosti písemných prací jsou k dispozici na této adrese (je třeba se přihlásit).

Diplomovou práci odevzdá posluchač ve stanoveném termínu do založeného archivu v IS. Vedoucímu práce po kontrole původnosti odevzdání potvrdí do IS k předmětu Bakalářská diplomová práce nebo Diplomová práce. 

Na diplomovou práci určí vedoucí katedry oponenta, vedoucí práce a oponent práci posoudí a navrhnou klasifikaci. Student musí mít možnost seznámit se s posudky nejpozději pět pracovních dnů před konáním obhajoby. Obhajoba samotná proběhne formou veřejné prezentace, pro kterou si diplomant připraví přibližně patnáctiminutové resumé východisek, postupů a výsledků svého výzkumu. Resumé musí být provázeno obrazovou podporou, tj. nějakou formou vizuální prezentace, typicky pomocí powerpointových slidů. Diplomant nejprve představí svoji práci, poté se všichni přítomní seznámí s odbornými posudky. Teprve pak má diplomant možnost na posudky reagovat a následuje volná rozprava. Komise pak rozhodne o výsledné známce za diplomovou práci. Jistá doporučení ohledně přípravy svojí obhajoby najdete zde

Postup odevzdání diplomových prací

Hodlá-li student v daném semestru přistoupit ke Státní závěrečné zkoušce, je třeba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info