Závěrečné práce

Projekt

Jednou ze základních podmínek skládání bakalářských a magisterských zkoušek v jednooborovém či hlavním programu je podle druhu zkoušky diplomová bakalářská a diplomová magisterská práce. Témata všech druhů prací vyhlašuje Katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce. Všechny uvedené typy prací se zadávají elektronickou formou v Informačním systému MU. O zadání projektu diplomové bakalářské práce požádá uchazeč nejpozději do konce 2. semestru před konáním státní bakalářské zkoušky, o zadání projektu diplomové magisterské práce nejpozději do začátku 3. semestru před konáním státní magisterské zkoušky.

Formální náležitosti

Diplomové práce se odevzdávají výhradně v elektronické formě do IS. Práce se musí řídit celofakultními pokyny pro závěrečné práce, formální úprava musí odpovídat celofakultní šabloně diplomových prací. Užitečné, byť neaktualizované informace najdete rovněž na této adrese (je třeba se přihlásit).

Odevzdání práce

Diplomovou práci odevzdá posluchač ve stanoveném termínu do založeného archivu v IS. Vedoucímu práce po kontrole původnosti odevzdání potvrdí do IS k předmětu Bakalářská diplomová práce nebo Diplomová práce. 

Na diplomovou práci určí vedoucí katedry oponenta, vedoucí práce a oponent práci posoudí a navrhnou klasifikaci. Student musí mít možnost seznámit se s posudky nejpozději pět pracovních dnů před konáním obhajoby. Obhajoba samotná proběhne formou veřejné prezentace, pro kterou si diplomant připraví přibližně patnáctiminutové resumé východisek, postupů a výsledků svého výzkumu. Resumé musí být provázeno nějakou formou vizuální prezentace, typicky pomocí powerpointových slidů. Diplomant nejprve představí svoji práci, poté se všichni přítomní seznámí s odbornými posudky. Teprve pak má diplomant možnost na posudky reagovat a následuje volná rozprava. Komise pak rozhodne o výsledné známce za diplomovou práci. Jistá doporučení ohledně přípravy svojí obhajoby najdete zde

Důležité termíny

Hodlá-li student v daném semestru přistoupit ke Státní závěrečné zkoušce, je třeba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info