Státní zkoušky

Bakalářská SZZ

Student je zkoušen vždy z jedné otázky z každého okruhu, která je mu přidělena zkušební komisí. Primární literatura (PL) je povinná, sekundární (SL) doporučená.

Od antiky pro renesanci

1. Mýtus a počátky řecké filosofie

 • specifičnost filosofického výkladu skutečnosti na pozadí mýtu
 • obecná charakteristika řecké filosofie
 • srovnání různých typů výkladu v počaátcích filosofie (Míléťané, pýthagorejci, Hérakleitos)
 • PL: Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Nakladatelství ČSAV, Praha 1962. (Kap. I, III, IV, VI. 30 s.)
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (témata 1-4) a tam uvedená literatura

2. Eleaté a tzv. mladší fyzikové po Parmenidovi:

 • metodická odlišnost elejského myšlení od předchozích myslitelů
 • elejské pojetí jsoucna a jeho důsledky
 • mladší fyzikové (Empedoklés, Anaxagorás, Leukippos a Démokritos) a spojení elejského myšlení s mílétskou tradicí – otázka jsoucna, prázdna a pohybu
 • PL: Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Nakladatelství ČSAV, Praha 1962. (Kap. VII, VIII, IX. 50 s.) Řečtí atomisté II 2 (Učení o jsoucnu; 17 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (témata 5-6) a tam uvedená literatura

3. Sofisté a Sókratés – obrat k člověku a společnosti

 • historické a filosofické příčiny obratu
 • přehled oblastí a problémů v myšlení sofistů a Sókrata
 • srovnání sofistických a Sókratových stanovisek – rétorika, etika, gnoseologie, teorie společnosti
 • PL: Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Nakladatelství ČSAV, Praha 1962. (Kap. XII. 22 s.) a Platón, Obrana Sókrata (40 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (témata 7-8) a tam uvedená literatura

4. Platónova teorie idejí

 • důvody postulování idejí
 • význam idejí v ontologii, epistemologii, etice, kosmologii
 • potíže teorie idejí; Aristotelova kritika
 • PL: Platón, Faidón 96a-104e (12 s.) a Parmenidés 128e-136c (11 s.) a Aristotelés, Metafyzika I 6 a 9 (9 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ideje (příp. tam uvedená literatura)

5. Platónova nauka o duši

 • různé přístupy k úvahám o duši
 • problém nesmrtelnosti duše
 • souvislost Platónovy psychologie s kosmologií a teorií společnosti
 • PL: Platón, Faidón 64d-94e (42 s.) a Ústava IV 435c-444e (13 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (téma 9; příp. tam uvedená literatura)

6. Systém Aristotelovy filosofie

 • typologie věd a její kritéria
 • logika jako nástroj poznání
 • problémy metafyziky – οὐσία, forma a látka, možnost a skutečnost, první nehybný hybatel
 • cíle a vzájemný vztah etiky a politiky
 • PL: Metafyzika VI 1, VII 1-3, VIII 1-2, IX 6-8, XII 6, 7, 9 (26 s.); Etika NíkomachovaI 1, VI 3-4 (5 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (téma 10), http://www.phil.muni.cz/fil/antika/Termindex.htm (zvláště oddíly “Metafyzika” a “Ontologie”)

7. Helénistické filosofické školy

 • obecná charakteristika jejich systémů
 • zdůvodnění postoje skeptiků
 • souvislost fyziky a etiky ve stoicismu a epikúreismu
 • PL: Epikúrův list Hérodotovi a Epikúrův list Pýthokleovi, v: Díogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů X (22 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/indexPaL.html. Svoboda, L., “Stoikové. Marcus Aurelius”, v: Marcus Aurelius Antoninus, Hovory k sobě, Antická knihovna, sv. 1. Praha: Svoboda, 1969.

8. Řecká filosofie na konci antiky

 • vztah novoplatóniků k Platónovu dílu
 • novoplatónismus ve vztahu ke křesťanskému myšlení (Plótínos, Proklos, Pseudo-Dionýsios Areopagítés)
 • Boëthius v tradici řecké filosofie a v tradici křesťanského myšlení
 • PL: Plótínos, O klidu, Petr Rezek, Praha 1997, (s. 9-165 [asi 75 s. A6]) neboBoëthius, Filosofie utěšitelka, III. kniha (54 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/novoPaL.html/do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/zPaL.html

9. Augustinus – recepce řecké filosofie a polemika

 • dva přístupy k chápání času (polemika s Aristotelem)
 • kosmogonie a křesťanská recepce platonismu
 • nový pohled na dějiny
 • učení o predestinaci a etika
 • PL: Augustinus Aurelius, Vyznání XI (43 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/kfPaL.html.

10. Středověká dialektika a spor o „univerzálie“

 • podstata sporu o dialektiku – problém vztahu víry a rozumu
 • pojetí tohoto vztahu u Augustina, Petra Damiána, Anselma, Abélarda, Tomáše Akvinského
 • podstata sporu o univerzálie a jeho historický původ
 • řešení problému u Boëthia, Viléma Champeaux, Roscellina, Abélarda, Occama
 • PL: Tomáš Akvinský, Suma theologie I 1 (“Co je posvátná nauka a čeho se týká”; 10 s.).Porfyrios, Úvod k Aristotelovým Kategoriím, v: Filosofický časopis 1970/6, s. 971 - 999.
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/usfPaL.html/do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/PuPaL.html.

11. Důkazy existence Boha

 • historický přehled problematiky
 • Anselmův argument – vysvětlení, metodická východiska, námitky
 • Tomášovy „cesty“ – vysvětlení, zdroje a předpoklady, metodická východiska
 • PL: Anselm, Proslogion, v: Fides quaerens intellectum, Praha 1990, Předmluva + kap. I - III (6 s.)Tomáš Akvinský, Suma theologie I 2-3 (“Zda je Bůh”; “O boží jednoduchosti”; 13 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/dbPaL.html; Tichý, P., Bůh a existence, v: O čem mluvíme, Filosofie, Praha 1996.

12. Tomáš Akvinský

 • zdroje a cíle jeho myšlení
 • aristotelské a originální motivy v jeho metafyzice
 • význam Boha v metafyzické rovině
 • PL: Tomáš Akvinský, O jsoucnu a bytnosti, v: Sousedík, S. Jsoucno a bytí, Praha 1992 (17 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/taPaL.html.

13. Nejstarší pohledy na dějiny a společnost

 • Antika, konec antiky a počátky křesťanství, středověké pojetí společnosti
 • PL: Platón: Ústava nebo Aurelius Augustinus: O obci boží, Praha, Vyšehrad, 1950, kniha XII
 • SL: Ivana Holzbachová: Dějiny společenských teorií, Brno 2000.

14. Etika v období antiky a středověku        

 • umění dobrého života,          
 • morální filosofie v období středověku,
 • PL: Aristotelés, Etika Níkomachova. Praha, Rezek, 2009, nebo Augustin, O milosti a svobodném rozhodování: Odpověď Simplicianovi. Praha, Krystal OP, 2000.
 • SL: Nussbaumová, Martha, C.: Křehkost dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii. Praha, Oikoymenh 2003. , Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Oikoymenh, Praha 2000. Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.

15. Renesanční humanismus

 • charakteristika, osobnosti a problémy
 • PL: Petrarca: Mé tajemství. Praha, Oikoymenh, 2004.
 • SL: Gorfunkel A. Ch. Renesanční filosofie. Praha 1987.

16. Renesance – nový obraz světa

 • Koperník, Kepler, Bruno, Galilei,      
 • PL: Hrušovský, Igor. Antológia z diel filozofov. 4. Humanismus a renesancia. Bratislava: Pravda, 1966.
 • SL: Gorfunkel A. Ch. Renesanční filosofie. Praha 1987; Koyré, A.: Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Vyšehrad: 2004; Špelda, D. Renesanční a novověká filosofie. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009; Burke P.: Italská renesance. Praha 1996.

17. Renesance – metafyzika

 • metafyzika přírody a přírodní filosofie, Kusánský, Ficino, Telesio, Fracastoro
 • PL: Hrušovský, Igor. Antológia z diel filozofov. 4. Humanismus a renesancia. Bratislava: Pravda, 1966.
 • SL: Špelda, D. Renesanční a novověká filosofie. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009; Burke P.: Italská renesance. Praha 1996.

18. Renesanční etika

 • Machiavelli, Campanella, de Montaigne, Grotius, Morus
 • PL: Machiavelli, Niccolo. Vladař. Přeložil Josef Hajný. Praha 2007 nebo Campanella, Tommaso, Sluneční stát. Praha: Mladá fronta, 1979.
 • SL: Kristeller, Paul Oskar. Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad, 2007.
Od novověku po současnost

1. Novověký racionalismus

 • Charakteristika a úkoly novověkého racionalismu
 • Struktura, cíle a problémy díla Descarta, Spinozy, Leibnize
 • PL: Descartes, René.Meditace o první filozofii. Praha: Oikoymenh, 2010, nebo Spinoza, Benedikt.Etika. 2. vyd. Praha: Dybbuk, 2001, nebo Leibniz, G. W.Monádologie a jiné práce. Praha: Svoboda, 1982
 • SL: Rod, Wolfgang,Novověká filosofie I. Praha, Oikoymenh, 2001, Sobotka, Milan.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: FÚ ČSAV, 1993

2. Novověký empirismus

 • Charakteristika a úkoly novověkého empirismu
 • Struktura, cíle a problémy díla Bacona, Locka, Berkeleyho, Huma
 • PL: Bacon, Francis. Nové organon. Praha: Svoboda, 1990, nebo Locke, John. Esej o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1984, nebo Berkeley, George. Pojednání o základech lidského poznání. Praha: Svoboda, 1995, nebo Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996.
 • SL: Rod, Wolfgang, Novověká filosofie I. Praha, Oikoymenh, 2001, Sobotka, Milan.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: FÚ ČSAV, 1993

3. Novověké pojetí společnosti

 • Renesanční pohledy na společnost, teorie společenské smlouvy, osvícenské pojetí společnosti
 • PL: Jean-Jacques Rousseau:O původu nerovnosti mezi lidmi. Praha: Svoboda, 1949 nebo John Locke:Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda, 1992.
 • SL: Ivana Holzbachová:Dějiny společenských teorií, Brno 2000.

4. Morální filosofie 17. a 18. století

 • Hobbes, Hume, Spinoza,     
 • PL: Spinoza, Benedikt.Etika. 2. vyd. Praha: Dybbuk, 2001, nebo Hobbes, T.Leviathan,neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. V Praze: Melantrich, 1941, nebo Hume, David.Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996.     
 • SL: Rod, Wolfgang,Novověká filosofie I. Praha, Oikoymenh, 2001, Sobotka, Milan.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: FÚ ČSAV, 1993.

5. Mechanický materialismus 17. až 19. století

 • charakteristika, předchůdci
 • francouzský a dialektický materialismus – vymezení, postavy, problémy
 • rozvoj přírodních věd v 19. století – hlavní objevy, důsledky
 • PL: Holbach:Systém přírody. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955 nebo La Mettrie:Člověk stroj. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958; Engels:Dialektika přírody(předmluvy)
 • SL: Krob, J.Z dějin ontologie. Brno 2001; Coreth, E.Filosofie 17. a 18. století. Olomouc 2002; Coreth, E.Filosofie 19. století. Olomouc 2003.

6. Immanuel Kant

 • Kritika čistého rozumu (struktura, cíle, problémy díla)
 • Kritika praktického rozumu (struktura, cíle, problémy díla)
 • Kritika soudnosti (struktura, cíle, problémy díla)
 • Novokantovství (místo v dějinách, problémy, cíle, osobnosti)
 • PL: Kant:Kritika čistého rozumu. Praha: Oikoymenh, 2001 po str. 52 a Kant:Prolegomena. Praha: Svoboda, 1992.
 • SL: Jan Kuneš:Kant a otázka subjektu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008;Emerich Coreth,Filosofie 17. a 18. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002; Andrzej Noras: “Úvod do novokantovství”,Studia philosophica2/2010.

7. Fichte a Schelling

 • Fichtův projekt Vědosloví (předchůdci, metoda, cíle, problémy)
 • Schelling: filosofie identity, filosofie dějin - Věky světa (metoda, cíle, problémy)
 • PL: Fichte:O pojmu vědosloví, Praha, Filosofia, 2008; nebo Schelling:Věky světa,Praha: Oikoymenh 2002.
 • SL: Milan Sobotka:Studie k německé klasické filozofii. Praha 2001; Sobotka, Milan - Znoj, Milan - Moural, Josef.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Praha 1993.

8. Hegel a Marx

 • Hegel: základní charakteristika filosofie, místo v dějinách německého idealismu, odlišnost od Kantovy a Fichtovy filosofie
 • Marx: ranné dílo (problémy, cíle, kritika Hegela), Kapitál (struktura, cíle, problémy díla)
 • PL: Hegel:Fenomenologie ducha, Praha 1960(Předmluva) a ( Marx:Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844,Praha 1961; nebo Marx:Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva. In: Marx, K., Engels, F., Lenin, V. I.:K filosofickým otázkám. Svoboda, Praha 1974, příp. soubor Karel Marx:Odcizení a emancipace člověka, Praha 1967)
 • SL: Lapin:Mladý Marx. Bratislava: Pravda, 1979; Sobotka:Člověk, práce a sebevědomí: problém praxe v německé klasické filosofii. Praha, Svoboda, 1969.

9. Iracionalismus 19. století

 • Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche (obecná charakteristika díla, místo v dějinách)
 • PL: Nietzsche:Tak pravil Zarathustra, přel. O. Fischer, Praha 2009; nebo Kierkegaard:Bázeň a chvění.Nemoc k smrti, Praha 1993.
 • SL: Emerich Coreth a kol:Filosofie 19. století, Olomouc 2003; Ladislav Major:Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století, Praha 1991.

10. Pohled na společnost v 19. století

 • Německá klasická filozofie a chápání společnosti a dějin
 • Marxistická teorie společnosti a dějin
 • Pozitivismus
 • Iracionalistické pojetí společnosti na přelomu 19. a 20. století
 • PL: Hegel:Fenomenologie ducha, Praha 1960, kap. Dialektika pána a raba
 • SL: Ivana Holzbachová:Dějiny společenských teorií, Brno 2000.

11. Etické teorie 19. století                           

 • Utilitarismus, Schoppenhauer, Nietzsche
 • PL: Nietzsche, F.; Kouba, P..Genealogie morálky: polemika. Vyd. 1. Praha: Aurora, 2002 nebo Mill, J. S.: Bentham,Utilitarismus, Prešov 2000 nebo Schopenhauer, A.:O vůli v přírodě a jiné práce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007.

12. Pragmatismus

 • Peirce, W. James, Dewey (základní problémy, obecná charakteristika díla, místo v dějinách).
 • Neopragmatismus v 20. století
 • PL: W. James:Pragmatismus: nové jméno pro staré způsoby myšlení. Brno: CDK 2003 (přednášky I,II,V,VII) nebo Peirce: How to Make Our Ideas Clear,http://www.peirce.org/writings/p119.html.
 • SL: Jaroslav Hroch:William James a pragmatická filosofie; Jaroslav Hroch:Soudobá anglo-americká a kanadská filosofie. Brno: MU v Brně, 2003.

13. Fenomenologie a existencialismus

 • Fenomenologie (místo v dějinách, metoda, cíle, problémy, osobnosti)
 • Husserl (struktura díla)
 • Heidegger (odlišnost od Husserlovy fenomenologie, projekt fundamentální ontologie, obrat (Kehre), jazyk)
 • PL: Husserl:Logická zkoumání, Praha, Oikoymenh 2009 (po § 3) a Heidegger:Bytí a čas, Praha, Oikoymenh 2002 (po § 8)
 • SL: Blecha:Fenomenologie a existencialismus, Olomouc 1994.

14. Raná analytická filosofie

 • Gottlob Frege, Bertrand Russell (vrcholné dílo)
 • Ludwig Wittgenstein:Tractatus logico-philosophicus(struktura, cíle, problémy díla)
 • Vídeňský kroužek (představitelé, problémy, cíle), Carnap (význam, nutnost)
 • Lvovsko-Varšavská škola (představitelé, problémy, cíle)
 • PL: (Frege: O smyslu a významu,Scientia & Philosophie4, 1993; a Russell: O označení. In:Logika, jazyk, věda, Praha, Svoboda 1967.) nebo Wittgenstein:Tractatus Logico-Philosophicus, Praha 1993; nebo Russell:Filozófia logického atomizmu, Bratislava, Kalligram, 2004.
 • SL: Marvan:Otázka významu, Praha, Togga 2010; Valenta:Problémy analytické filozofie, Olomouc 2003.

15. Analytická filosofie

 • Wittgenstein:Filosofická zkoumání(struktura, cíle, problémy díla)
 • Quine (empirismus, význam, překlad, reference)
 • Davidson (význam, jazyk, pravda, interpretace, reference, mysl)
 • Kripke (sémantika možných světů, vlastní jména, nutnost, reference)
 • PL: Wittgenstein:Filosofická zkoumání, Praha, Filosofia, 1998; §§ 1-200 nebo Kripke:Pojmenování a nutnost, Oxford 1980 (příp. slovenský překlad) nebo ( Quine: Dvě dogmata empirismu, in: Peregrin - Sousedík (eds.), Co je analytický výrok, Praha, Oikoymenh, 1995; a Quine: O tom, co je, in: Marvan - Dostálová (ed.). Willard van OrmanQuine– Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň: ZČU, 2006; a Davidson: O samotné myšlence pojmového schématu. In: Peregrin (ed.), Obrat ka jazyku: druhé kolo, Praha, Filosofia, 1998)
 • SL: Marvan:Otázka významu, Praha, Togga 2010; Peregrin:Kapitoly z analytické filosofie, Praha, Filosofia, 2005.

16. Česká filosofie na přelomu 19. a 20. století

 • myšlenková atmosféra konce 19. století
 • filosofické myšlení T. G. Masaryka – témata, problémy
 • významné proudy české filosofie na počátku 20. století – postavy, diskuse
 • SL: Zouhar, J.Minulý konec století. Brno 2000; Zouhar, J.O Masarykovi. Brno 2009; Nový, L.Filosof T. G. Masaryk. Brno 1994, Gabriel, J. – Nový, L. – Zouhar, J.Česká filozofie ve 20. století I. Brno 1995.

17. Česká filosofie ve 20. století

 • spory v české filosofii mezi světovými válkami
 • hlavní směry české filosofie po 2. světové válce
 • PL: Gabriel, J. – Pavlincová, H. – Zouhar, J.Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami: výbor textů. Brno 2003.
 • SL: Gabriel, J. – Nový, L. – Zouhar, J.Česká filozofie ve 20. století I. Brno 1995; Zouhar, J.Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. Brno 2008.
Systematická filozofie

1. Výroková logika

 • Základní terminologie: logika, vyplývání, výrok, tautologie, princip kompozicionality apod.
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Nejdůležitější tautologie výrokové logiky
 • Ověřování úsudků metodou protipříkladu
 • Axiomatizace výrokové logiky a vlastnosti formálních systémů
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/logika/vl.php

2. Predikátová logika

 • Sylogistika, logický čtverec
 • Vennovy diagramy
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Sémantika predikátové logiky (valuace, interpretace, pravdivost, vyplývání, tautologie)
 • Další termíny: pojem, predikát, definice, množina, relace
 • Neklasické logiky
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/logika/pl.php

3. Ontologické kategorie

 • charakteristika, požadavky, metody odvození
 • významné systémy kategorií v historii (Aristoteles, Kant, Husserl)
 • současné úvahy o kategoriích: kategorické distinkce, teorie typů, paradox
 • pojetí ontologie u Quina vs. neoaristotelismus
 • PL: Aristoteles: Metafyzika V a Kategorie; Kant: Kritika čistého rozumu, Praha: Oikoymenh, 2001; a Husserl: Logická zkoumání, Praha, Oikoymenh 2009 (vždy relevantní pasáže) a Quine: O tom, co je, in: Marvan - Dostálová (ed.). Willard van Orman Quine – Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň: ZČU, 2006.
 • SL: http://plato.stanford.edu/entries/categories/

4. Existence

 • pojetí existence u významných myslitelů (Parmenides, Aristoteles, Avicenna, Anselm, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Russell, Sartre)
 • spory o existenci v analytické filosofii (Carnap, Quine)
 • PL: Carnap: Empiricismus, sémantika a ontologie. In: Problémy jazyka vědy, Praha: Svoboda, 1968 a Quine: O tom, co je, in: Marvan - Dostálová (ed.). Willard van Orman Quine – Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň: ZČU, 2006.
 • SL: http://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/

5. Analýza znalosti

 • forma a cíle analýzy
 • Gettierův problém a možnosti jeho řešení
 • SL: Lehrer, K. Teória poznania. Bratislava 1999, Krob, J. - Šmajs, J. Gnoseologie. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

6. Zdroje poznání

 • percepce, paměť, introspekce, rozum, svědectví
 • povaha smyslové zkušenosti
 • apriorní poznání
 • SL: Moser, P. K. (ed.). The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 71–143.

7. Teorie zdůvodnění

 • fundacionalismus a koherentismus – charakteristika, problémy
 • internalismus vs. externalismus
 • SL: Lehrer, K. Teória poznania. Bratislava 1999.

8. Epistemologické postoje

 • realismus, antirealismus, objektivita
 • skepticismus, metodická skepse, hyperskepse – charakteristika, historické formy
 • SL: Lehrer, K. Teória poznania. Bratislava 1999, Krob, J. - Šmajs, J. Gnoseologie. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Horyna, B. Filosofie skepse. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008.

9. Teorie pravdy

 • charakteristika základních filosofických problémů týkající se pravdy
 • hlavní teze, představitelé a trendy v rámci jednotlivých teorií (korespondenční, koherenční, konsensuální, deflační)
 • SL: Kolář, P. Pravda a fakt. Praha 2002.

10. Metody poznání

 • vymezení, příklady, možnosti klasifikace
 • role empirických a teoretických metod při konstrukci a testování teorií
 • problém indukce a princip indukce
 • SL: Černík, V. - Viceník, J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied.Bratislava: Iris, 2004; Viceník, J. (ed.) Spory o charakter metodológie vied: (problémy a tendencie). Bratislava: Pravda, 1988.

11. Filosofie vědy

 • problém demarkace, vývoje a cíle vědeckého poznání
 • funkce vědeckých teorií
 • PL: Popper, Karl R. Logika vědeckého bádání. Praha: Oikoymenh, 1997 neboFeyerabend, Paul K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001 nebo Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 1997
 • SL: Fajkus, B. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005; Holzbachová, I.: Filozofické a metodologické problémy vědy. Brno, MU 2000.

12. Metaetika

 • jazyk morálky, fakta a hodnoty, dobro, morální jednání, kognitivismus, non-kognitivismus,
 • PL: Moore, G. E. Etika. Prešov: LIM. 1999, nebo Fischer, Kirchin. Arguing about metaethics. London: New York: Routledge, 2006
 • SL: Kolář, Svoboda. Logika a etika. Praha: Filosofia, 1997.

13. Zdůvodnění morálky

 • naturalistické zdůvodnění morálky, náboženské zdůvodnění, racionalismus, kontraktualismus
 • PL: Dawkins, Richard. Boží blud. Praha, Academia 2009 , nebo Ridley, Matt; Původ ctnosti: o evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000 nebo Waal, F. Dobráci od přírody. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. nebo Craig, William Lane, „The Indispensability of Theological Meta-ethical Foundations for Morality.“ Foundations 5 (1997)
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. webové stránky: http://www1.umn.edu/ships/evolutionofmorality/text/contents.htm

14. Konsekvencialismus

 • dějiny a současnost, hlavní směry a myšlenky, problémy
 • PL: Mill, J. S. Bentham ; Utilitarizmus. Prešov: LIM, 2000, nebo Singer, P. Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 1993
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. Copp. D., Oxford handbook of ethical theory. Oxford: OUP 2007, LaFollette, H. The Blackwell guide to ethical theory. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.

15. Deontologie

 • dějiny a současnost, hlavní směry a myšlenky, problémy
 • PL: Kant, I. Základy metafysiky mravů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002 (elektronický zdroj), nebo Rawls, J. Spravodlivosť jako férovosť.Bratislava: Kalligram, 2007
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. Shafer-Landau, R. Ethical theory: an anthology. Malden: Blackwell, 2007 C. Korsgaard – odkazy na její osobní webové stránce http://www.people.fas.harvard.edu/~korsgaar/

16. Etika ctnosti

 • dějiny a současnost, hlavní směry a myšlenky, problémy
 • PL: Aristoteles. Etika Nikomachova. Praha: Rezek, 1996. nebo M. Nussbaumová, Martha, C.: Křehkost dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii. Praha, Oikoymenh 2003.        
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. Cahn, Markie. Ethics: history, theory and contemprary issues. New York: Oxford University Press 2009.

17. Aplikovaná etika

 • eutanázie, trest smrti, umělé přerušení těhotenství, práva zvířat, environmentální otázky
 • PL: Singer, Peter. Practical ethics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. Kuhse, Helga; Singer, Peter. A companion to bioethics. 1st ed. S.l.: Blackwell Publishing, 2001,Singer, Peter. A companion to ethics. 1st ed. Malden: Blackwell Pub., 2007.
Magisterská SZZ

Studující odpovídá na 3 otázky. Doma si připraví 1 otázku z libovolného okruhu, její téma se musí lišit od tématu diplomové práce. Svoji volbu sdělí nejpozději 3 dny před konáním zkoušky e-mailem na sekretariát katedry a vedoucí katedry filozofie. V opačném případě mu bude otázka zadána komisí spolu s ostatními otázkami. Při zkoušce není povoleno používat žádné předem připravené písemné podklady. Odpověď na zvolenou otázku i vylosované okruhy musí vycházet ze znalosti pramenné literatury a má tu tu strukturu:

 • a) uvedení primární i sekundární literatury
 • b) explicitní formulace problému
 • c) interpretace (přijatelná je vlastní i převzatá interpretace)
 • d) zařazení problému do současného kontextu a souvisejících polemik

U zkoušky si studující vylosuje z každého problémového okruhu jednu otázku s vyloučením otázky z domácí přípravy. Celkový čas na přípravu: 15 minut.

Dějiny filozofie

01. Předsokratici, sofisté, Sokrates, Platón
02. Aristoteles a hélenismus
03. Patristika, scholastika a středověká arabská filozofie
04. Renesance a novověk
05. Osvícenství, jeho charakteristika a představitelé
06. Německá filozofie od Leibnize po Hegela (včetně)
07. Pozitivismus 19. století
08. Německá filozofie od r. 1830 po Diltheye a novokantovstí
09. Fenomenologie, její pokračovatelé a příbuzné směry
10. Novopozitivistické směry a analytická filozofie
11. Pragmatismus a neopragmatismus
12. Filozofická hermeneutika
13. Angloamerická filozofie 20. století
14. Francouzská filozofie 20. století
15. Německá filozofie 20. století
16. Filozofická antropologie

Systematická filozofie

01. Proměny obsahu ontologie v dějinách filozofie, dějinné ontologické koncepce
02. Kategorie ontologie – historie a současnost
03. Filozofická reflexe představ o přírodě, světě a vesmíru v koncepcích 19.-20.století
04. Dynamický a statický obraz světa, vývoj a evoluce v přírodě a kultuře
05. Příroda, technika, kultura v ontologii.
06. Hlavní problémy gnoseologie a jejich historický vývoj.
07. Otázka poznatelnosti. Typy poznání.
08. Logika, jazyk a poznání
09. Teorie pravdy a kritéria pravdy
10. Subjekt-objektový problém
11. Teorie a metody (vědecké a filozofické)
12. Filozofie vědy
13. Filozofie hodnot
14. Filozofie náboženství
15. Filozofie společnosti, politiky, práva, dějin
16. Filozofie umění

Doktorská SZZ

Pracujeme na tom...

Učitelská SZZ

Státní zkouška z oboru Učitelství ZSV pro střední školy má následující čtyři části:

1) Obhajoba diplomové práce (v případě, že student studuje obor diplomově).

2) Zkouška ze základů společenských věd. Tato část zkoušky zahrnuje následující tematické okruhy, z nichž budou zadány dvě otázky:

 • Předsokratovská filozofie, Platón, Aristoteles a helénistická filozofie
 • Patristika a scholastika
 • Renesanční filozofie
 • Racionalismus a empirismus 17. a 18. století
 • Kant, Fichte, Schelling, Hegel
 • Schopenhauer, Nietzsche
 • Marx a marxismus
 • Pozitivismus, novopozitivizmus a analytická filozofie
 • Pragmatismus a neopragmatismus
 • Fenomenologie a existencialismus
 • Národ a nacionalismus
 • Ideologie
 • Liberalismus a komunitarismus
 • Základní pojmy politologie
 • Základní sociologické směry
 • Základní ekologické pojmy a problémy
 • Jazyk a poznání
 • Základní ontologické kategorie
 • Základní problémy teorie poznání
 • Předmět ekonomie jako vědy
 • Základní etické problémy a pojmy

3) Zkouška z didaktiky filozofie a základů společenských vědUchazeč se opírá o znalost didaktických postupů a výukových metod. Je obeznámen s obsahovými a metodickými požadavky formulovanými v závazných školských dokumentech: v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost, předmět Občanský a společenskovědní základ) a v Rámcovém vzdělávacím programu odborného vzdělávání (průřezové téma Občan v demokratické společnosti). Na základě těchto znalostí a znalostí bude u státní zkoušky zadáno jedno téma z uvedených témat  Občanského a společenskovědního základu. Posluchač:

 1. vyloží zadané téma z uvedeného souboru z hlediska obsahového,
 2. uvede vhodné metody a formy, učebnice, výukové texty, pomůcky, didaktickou techniku apod., které by se s ohledem na téma uplatnily ve výuce,
 3. navrhne nejvhodnější metody posuzování a hodnocení znalostí (eventuálně dovedností,  kompetencí) žáků při výuce určeného tématu.

Témata Občanského a společenskovědního základu pro střední školy:

 • Osobnost (základní charakteristika, důležité momenty vývoje)
 • Psychologie běžného života, člověk v zátěžových situacích, psychohygiena
 • Socializace, vznik sociálních vazeb
 • Komunikace (verbální, neverbální)
 • Sociální skupiny, status, role, sociální mobilita
 • Demokracie, volby
 • Lidská práva (vč. základních dokumentů, organizací …)
 • Stát (znaky, typy, formy, funkce)
 • Politický systém (stát, politické organizace, občanská společnost)
 • Ústava ČR – státní moci a jejich institucionální vymezení
 • Právo (funkce, typy, zdroje, právní normy a předpisy)
 • Systém práva v Česku (odvětví práva a jejich hlavní prameny)
 • Česko v mezinárodních organizacích; evropská integrace – vývoj, smysl, aktuální stav
 • Globální problémy
 • Základní makroekonomické kategorie a jejich vztahy
 • Tržní mechanismus
 • Role státu v tržní ekonomice

4) Zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky. Tato je písemná a zahrnuje témata, která jsou náplní těchto předmětů: Psychologie pro učitele I, II, Školní pedagogika, Školní didaktika a Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika.

Termíny

Termíny zkoušek i rozpisy k jednotlivým komisím najdete v příslušné aplikaci v IS.