Státní zkoušky

Bakalářská SZZ

Student je zkoušen vždy z jedné otázky z každého okruhu, která je mu přidělena zkušební komisí. Primární literatura (PL) je povinná, sekundární (SL) doporučená.

Od antiky pro renesanci

1. Mýtus a počátky řecké filosofie

 • specifičnost filosofického výkladu skutečnosti na pozadí mýtu
 • obecná charakteristika řecké filosofie
 • srovnání různých typů výkladu v počaátcích filosofie (Míléťané, pýthagorejci, Hérakleitos)
 • PL: Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Nakladatelství ČSAV, Praha 1962. (Kap. I, III, IV, VI. 30 s.)
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (témata 1-4) a tam uvedená literatura

2. Eleaté a tzv. mladší fyzikové po Parmenidovi:

 • metodická odlišnost elejského myšlení od předchozích myslitelů
 • elejské pojetí jsoucna a jeho důsledky
 • mladší fyzikové (Empedoklés, Anaxagorás, Leukippos a Démokritos) a spojení elejského myšlení s mílétskou tradicí – otázka jsoucna, prázdna a pohybu
 • PL: Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Nakladatelství ČSAV, Praha 1962. (Kap. VII, VIII, IX. 50 s.) Řečtí atomisté II 2 (Učení o jsoucnu; 17 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (témata 5-6) a tam uvedená literatura

3. Sofisté a Sókratés – obrat k člověku a společnosti

 • historické a filosofické příčiny obratu
 • přehled oblastí a problémů v myšlení sofistů a Sókrata
 • srovnání sofistických a Sókratových stanovisek – rétorika, etika, gnoseologie, teorie společnosti
 • PL: Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Nakladatelství ČSAV, Praha 1962. (Kap. XII. 22 s.) a Platón, Obrana Sókrata (40 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (témata 7-8) a tam uvedená literatura

4. Platónova teorie idejí

 • důvody postulování idejí
 • význam idejí v ontologii, epistemologii, etice, kosmologii
 • potíže teorie idejí; Aristotelova kritika
 • PL: Platón, Faidón 96a-104e (12 s.) a Parmenidés 128e-136c (11 s.) a Aristotelés, Metafyzika I 6 a 9 (9 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ideje (příp. tam uvedená literatura)

5. Platónova nauka o duši

 • různé přístupy k úvahám o duši
 • problém nesmrtelnosti duše
 • souvislost Platónovy psychologie s kosmologií a teorií společnosti
 • PL: Platón, Faidón 64d-94e (42 s.) a Ústava IV 435c-444e (13 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (téma 9; příp. tam uvedená literatura)

6. Systém Aristotelovy filosofie

 • typologie věd a její kritéria
 • logika jako nástroj poznání
 • problémy metafyziky – οὐσία, forma a látka, možnost a skutečnost, první nehybný hybatel
 • cíle a vzájemný vztah etiky a politiky
 • PL: Metafyzika VI 1, VII 1-3, VIII 1-2, IX 6-8, XII 6, 7, 9 (26 s.); Etika NíkomachovaI 1, VI 3-4 (5 s.).
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/ (téma 10), http://www.phil.muni.cz/fil/antika/Termindex.htm (zvláště oddíly “Metafyzika” a “Ontologie”)

7. Helénistické filosofické školy

 • obecná charakteristika jejich systémů
 • zdůvodnění postoje skeptiků
 • souvislost fyziky a etiky ve stoicismu a epikúreismu
 • PL: Epikúrův list Hérodotovi a Epikúrův list Pýthokleovi, v: Díogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů X (22 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/indexPaL.html. Svoboda, L., “Stoikové. Marcus Aurelius”, v: Marcus Aurelius Antoninus, Hovory k sobě, Antická knihovna, sv. 1. Praha: Svoboda, 1969.

8. Řecká filosofie na konci antiky

 • vztah novoplatóniků k Platónovu dílu
 • novoplatónismus ve vztahu ke křesťanskému myšlení (Plótínos, Proklos, Pseudo-Dionýsios Areopagítés)
 • Boëthius v tradici řecké filosofie a v tradici křesťanského myšlení
 • PL: Plótínos, O klidu, Petr Rezek, Praha 1997, (s. 9-165 [asi 75 s. A6]) neboBoëthius, Filosofie utěšitelka, III. kniha (54 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/novoPaL.html/do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/zPaL.html

9. Augustinus – recepce řecké filosofie a polemika

 • dva přístupy k chápání času (polemika s Aristotelem)
 • kosmogonie a křesťanská recepce platonismu
 • nový pohled na dějiny
 • učení o predestinaci a etika
 • PL: Augustinus Aurelius, Vyznání XI (43 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/kfPaL.html.

10. Středověká dialektika a spor o „univerzálie“

 • podstata sporu o dialektiku – problém vztahu víry a rozumu
 • pojetí tohoto vztahu u Augustina, Petra Damiána, Anselma, Abélarda, Tomáše Akvinského
 • podstata sporu o univerzálie a jeho historický původ
 • řešení problému u Boëthia, Viléma Champeaux, Roscellina, Abélarda, Occama
 • PL: Tomáš Akvinský, Suma theologie I 1 (“Co je posvátná nauka a čeho se týká”; 10 s.).Porfyrios, Úvod k Aristotelovým Kategoriím, v: Filosofický časopis 1970/6, s. 971 - 999.
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/usfPaL.html/do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/PuPaL.html.

11. Důkazy existence Boha

 • historický přehled problematiky
 • Anselmův argument – vysvětlení, metodická východiska, námitky
 • Tomášovy „cesty“ – vysvětlení, zdroje a předpoklady, metodická východiska
 • PL: Anselm, Proslogion, v: Fides quaerens intellectum, Praha 1990, Předmluva + kap. I - III (6 s.)Tomáš Akvinský, Suma theologie I 2-3 (“Zda je Bůh”; “O boží jednoduchosti”; 13 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/dbPaL.html; Tichý, P., Bůh a existence, v: O čem mluvíme, Filosofie, Praha 1996.

12. Tomáš Akvinský

 • zdroje a cíle jeho myšlení
 • aristotelské a originální motivy v jeho metafyzice
 • význam Boha v metafyzické rovině
 • PL: Tomáš Akvinský, O jsoucnu a bytnosti, v: Sousedík, S. Jsoucno a bytí, Praha 1992 (17 s.).
 • SL: /do/rect/el/estud/ff/ps10/phil/web/taPaL.html.

13. Nejstarší pohledy na dějiny a společnost

 • Antika, konec antiky a počátky křesťanství, středověké pojetí společnosti
 • PL: Platón: Ústava nebo Aurelius Augustinus: O obci boží, Praha, Vyšehrad, 1950, kniha XII
 • SL: Ivana Holzbachová: Dějiny společenských teorií, Brno 2000.

14. Etika v období antiky a středověku        

 • umění dobrého života,          
 • morální filosofie v období středověku,
 • PL: Aristotelés, Etika Níkomachova. Praha, Rezek, 2009, nebo Augustin, O milosti a svobodném rozhodování: Odpověď Simplicianovi. Praha, Krystal OP, 2000.
 • SL: Nussbaumová, Martha, C.: Křehkost dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii. Praha, Oikoymenh 2003. , Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Oikoymenh, Praha 2000. Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.

15. Renesanční humanismus

 • charakteristika, osobnosti a problémy
 • PL: Petrarca: Mé tajemství. Praha, Oikoymenh, 2004.
 • SL: Gorfunkel A. Ch. Renesanční filosofie. Praha 1987.

16. Renesance – nový obraz světa

 • Koperník, Kepler, Bruno, Galilei,      
 • PL: Hrušovský, Igor. Antológia z diel filozofov. 4. Humanismus a renesancia. Bratislava: Pravda, 1966.
 • SL: Gorfunkel A. Ch. Renesanční filosofie. Praha 1987; Koyré, A.: Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Vyšehrad: 2004; Špelda, D. Renesanční a novověká filosofie. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009; Burke P.: Italská renesance. Praha 1996.

17. Renesance – metafyzika

 • metafyzika přírody a přírodní filosofie, Kusánský, Ficino, Telesio, Fracastoro
 • PL: Hrušovský, Igor. Antológia z diel filozofov. 4. Humanismus a renesancia. Bratislava: Pravda, 1966.
 • SL: Špelda, D. Renesanční a novověká filosofie. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009; Burke P.: Italská renesance. Praha 1996.

18. Renesanční etika

 • Machiavelli, Campanella, de Montaigne, Grotius, Morus
 • PL: Machiavelli, Niccolo. Vladař. Přeložil Josef Hajný. Praha 2007 nebo Campanella, Tommaso, Sluneční stát. Praha: Mladá fronta, 1979.
 • SL: Kristeller, Paul Oskar. Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad, 2007.
Od novověku po současnost

1. Novověký racionalismus

 • Charakteristika a úkoly novověkého racionalismu
 • Struktura, cíle a problémy díla Descarta, Spinozy, Leibnize
 • PL: Descartes, René.Meditace o první filozofii. Praha: Oikoymenh, 2010, nebo Spinoza, Benedikt.Etika. 2. vyd. Praha: Dybbuk, 2001, nebo Leibniz, G. W.Monádologie a jiné práce. Praha: Svoboda, 1982
 • SL: Rod, Wolfgang,Novověká filosofie I. Praha, Oikoymenh, 2001, Sobotka, Milan.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: FÚ ČSAV, 1993

2. Novověký empirismus

 • Charakteristika a úkoly novověkého empirismu
 • Struktura, cíle a problémy díla Bacona, Locka, Berkeleyho, Huma
 • PL: Bacon, Francis. Nové organon. Praha: Svoboda, 1990, nebo Locke, John. Esej o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1984, nebo Berkeley, George. Pojednání o základech lidského poznání. Praha: Svoboda, 1995, nebo Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996.
 • SL: Rod, Wolfgang, Novověká filosofie I. Praha, Oikoymenh, 2001, Sobotka, Milan.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: FÚ ČSAV, 1993

3. Novověké pojetí společnosti

 • Renesanční pohledy na společnost, teorie společenské smlouvy, osvícenské pojetí společnosti
 • PL: Jean-Jacques Rousseau:O původu nerovnosti mezi lidmi. Praha: Svoboda, 1949 nebo John Locke:Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda, 1992.
 • SL: Ivana Holzbachová:Dějiny společenských teorií, Brno 2000.

4. Morální filosofie 17. a 18. století

 • Hobbes, Hume, Spinoza,     
 • PL: Spinoza, Benedikt.Etika. 2. vyd. Praha: Dybbuk, 2001, nebo Hobbes, T.Leviathan,neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. V Praze: Melantrich, 1941, nebo Hume, David.Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996.     
 • SL: Rod, Wolfgang,Novověká filosofie I. Praha, Oikoymenh, 2001, Sobotka, Milan.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: FÚ ČSAV, 1993.

5. Mechanický materialismus 17. až 19. století

 • charakteristika, předchůdci
 • francouzský a dialektický materialismus – vymezení, postavy, problémy
 • rozvoj přírodních věd v 19. století – hlavní objevy, důsledky
 • PL: Holbach:Systém přírody. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955 nebo La Mettrie:Člověk stroj. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958; Engels:Dialektika přírody(předmluvy)
 • SL: Krob, J.Z dějin ontologie. Brno 2001; Coreth, E.Filosofie 17. a 18. století. Olomouc 2002; Coreth, E.Filosofie 19. století. Olomouc 2003.

6. Immanuel Kant

 • Kritika čistého rozumu (struktura, cíle, problémy díla)
 • Kritika praktického rozumu (struktura, cíle, problémy díla)
 • Kritika soudnosti (struktura, cíle, problémy díla)
 • Novokantovství (místo v dějinách, problémy, cíle, osobnosti)
 • PL: Kant:Kritika čistého rozumu. Praha: Oikoymenh, 2001 po str. 52 a Kant:Prolegomena. Praha: Svoboda, 1992.
 • SL: Jan Kuneš:Kant a otázka subjektu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008;Emerich Coreth,Filosofie 17. a 18. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002; Andrzej Noras: “Úvod do novokantovství”,Studia philosophica2/2010.

7. Fichte a Schelling

 • Fichtův projekt Vědosloví (předchůdci, metoda, cíle, problémy)
 • Schelling: filosofie identity, filosofie dějin - Věky světa (metoda, cíle, problémy)
 • PL: Fichte:O pojmu vědosloví, Praha, Filosofia, 2008; nebo Schelling:Věky světa,Praha: Oikoymenh 2002.
 • SL: Milan Sobotka:Studie k německé klasické filozofii. Praha 2001; Sobotka, Milan - Znoj, Milan - Moural, Josef.Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Praha 1993.

8. Hegel a Marx

 • Hegel: základní charakteristika filosofie, místo v dějinách německého idealismu, odlišnost od Kantovy a Fichtovy filosofie
 • Marx: ranné dílo (problémy, cíle, kritika Hegela), Kapitál (struktura, cíle, problémy díla)
 • PL: Hegel:Fenomenologie ducha, Praha 1960(Předmluva) a ( Marx:Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844,Praha 1961; nebo Marx:Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva. In: Marx, K., Engels, F., Lenin, V. I.:K filosofickým otázkám. Svoboda, Praha 1974, příp. soubor Karel Marx:Odcizení a emancipace člověka, Praha 1967)
 • SL: Lapin:Mladý Marx. Bratislava: Pravda, 1979; Sobotka:Člověk, práce a sebevědomí: problém praxe v německé klasické filosofii. Praha, Svoboda, 1969.

9. Iracionalismus 19. století

 • Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche (obecná charakteristika díla, místo v dějinách)
 • PL: Nietzsche:Tak pravil Zarathustra, přel. O. Fischer, Praha 2009; nebo Kierkegaard:Bázeň a chvění.Nemoc k smrti, Praha 1993.
 • SL: Emerich Coreth a kol:Filosofie 19. století, Olomouc 2003; Ladislav Major:Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století, Praha 1991.

10. Pohled na společnost v 19. století

 • Německá klasická filozofie a chápání společnosti a dějin
 • Marxistická teorie společnosti a dějin
 • Pozitivismus
 • Iracionalistické pojetí společnosti na přelomu 19. a 20. století
 • PL: Hegel:Fenomenologie ducha, Praha 1960, kap. Dialektika pána a raba
 • SL: Ivana Holzbachová:Dějiny společenských teorií, Brno 2000.

11. Etické teorie 19. století                           

 • Utilitarismus, Schoppenhauer, Nietzsche
 • PL: Nietzsche, F.; Kouba, P..Genealogie morálky: polemika. Vyd. 1. Praha: Aurora, 2002 nebo Mill, J. S.: Bentham,Utilitarismus, Prešov 2000 nebo Schopenhauer, A.:O vůli v přírodě a jiné práce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007.

12. Pragmatismus

 • Peirce, W. James, Dewey (základní problémy, obecná charakteristika díla, místo v dějinách).
 • Neopragmatismus v 20. století
 • PL: W. James:Pragmatismus: nové jméno pro staré způsoby myšlení. Brno: CDK 2003 (přednášky I,II,V,VII) nebo Peirce: How to Make Our Ideas Clear,http://www.peirce.org/writings/p119.html.
 • SL: Jaroslav Hroch:William James a pragmatická filosofie; Jaroslav Hroch:Soudobá anglo-americká a kanadská filosofie. Brno: MU v Brně, 2003.

13. Fenomenologie a existencialismus

 • Fenomenologie (místo v dějinách, metoda, cíle, problémy, osobnosti)
 • Husserl (struktura díla)
 • Heidegger (odlišnost od Husserlovy fenomenologie, projekt fundamentální ontologie, obrat (Kehre), jazyk)
 • PL: Husserl:Logická zkoumání, Praha, Oikoymenh 2009 (po § 3) a Heidegger:Bytí a čas, Praha, Oikoymenh 2002 (po § 8)
 • SL: Blecha:Fenomenologie a existencialismus, Olomouc 1994.

14. Raná analytická filosofie

 • Gottlob Frege, Bertrand Russell (vrcholné dílo)
 • Ludwig Wittgenstein:Tractatus logico-philosophicus(struktura, cíle, problémy díla)
 • Vídeňský kroužek (představitelé, problémy, cíle), Carnap (význam, nutnost)
 • Lvovsko-Varšavská škola (představitelé, problémy, cíle)
 • PL: (Frege: O smyslu a významu,Scientia & Philosophie4, 1993; a Russell: O označení. In:Logika, jazyk, věda, Praha, Svoboda 1967.) nebo Wittgenstein:Tractatus Logico-Philosophicus, Praha 1993; nebo Russell:Filozófia logického atomizmu, Bratislava, Kalligram, 2004.
 • SL: Marvan:Otázka významu, Praha, Togga 2010; Valenta:Problémy analytické filozofie, Olomouc 2003.

15. Analytická filosofie

 • Wittgenstein:Filosofická zkoumání(struktura, cíle, problémy díla)
 • Quine (empirismus, význam, překlad, reference)
 • Davidson (význam, jazyk, pravda, interpretace, reference, mysl)
 • Kripke (sémantika možných světů, vlastní jména, nutnost, reference)
 • PL: Wittgenstein:Filosofická zkoumání, Praha, Filosofia, 1998; §§ 1-200 nebo Kripke:Pojmenování a nutnost, Oxford 1980 (příp. slovenský překlad) nebo ( Quine: Dvě dogmata empirismu, in: Peregrin - Sousedík (eds.), Co je analytický výrok, Praha, Oikoymenh, 1995; a Quine: O tom, co je, in: Marvan - Dostálová (ed.). Willard van OrmanQuine– Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň: ZČU, 2006; a Davidson: O samotné myšlence pojmového schématu. In: Peregrin (ed.), Obrat ka jazyku: druhé kolo, Praha, Filosofia, 1998)
 • SL: Marvan:Otázka významu, Praha, Togga 2010; Peregrin:Kapitoly z analytické filosofie, Praha, Filosofia, 2005.

16. Česká filosofie na přelomu 19. a 20. století

 • myšlenková atmosféra konce 19. století
 • filosofické myšlení T. G. Masaryka – témata, problémy
 • významné proudy české filosofie na počátku 20. století – postavy, diskuse
 • SL: Zouhar, J.Minulý konec století. Brno 2000; Zouhar, J.O Masarykovi. Brno 2009; Nový, L.Filosof T. G. Masaryk. Brno 1994, Gabriel, J. – Nový, L. – Zouhar, J.Česká filozofie ve 20. století I. Brno 1995.

17. Česká filosofie ve 20. století

 • spory v české filosofii mezi světovými válkami
 • hlavní směry české filosofie po 2. světové válce
 • PL: Gabriel, J. – Pavlincová, H. – Zouhar, J.Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami: výbor textů. Brno 2003.
 • SL: Gabriel, J. – Nový, L. – Zouhar, J.Česká filozofie ve 20. století I. Brno 1995; Zouhar, J.Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. Brno 2008.
Systematická filozofie

1. Výroková logika

 • Základní terminologie: logika, vyplývání, výrok, tautologie, princip kompozicionality apod.
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Nejdůležitější tautologie výrokové logiky
 • Ověřování úsudků metodou protipříkladu
 • Axiomatizace výrokové logiky a vlastnosti formálních systémů
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/logika/vl.php

2. Predikátová logika

 • Sylogistika, logický čtverec
 • Vennovy diagramy
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Sémantika predikátové logiky (valuace, interpretace, pravdivost, vyplývání, tautologie)
 • Další termíny: pojem, predikát, definice, množina, relace
 • Neklasické logiky
 • SL: http://www.phil.muni.cz/fil/logika/pl.php

3. Ontologické kategorie

 • charakteristika, požadavky, metody odvození
 • významné systémy kategorií v historii (Aristoteles, Kant, Husserl)
 • současné úvahy o kategoriích: kategorické distinkce, teorie typů, paradox
 • pojetí ontologie u Quina vs. neoaristotelismus
 • PL: Aristoteles: Metafyzika V a Kategorie; Kant: Kritika čistého rozumu, Praha: Oikoymenh, 2001; a Husserl: Logická zkoumání, Praha, Oikoymenh 2009 (vždy relevantní pasáže) a Quine: O tom, co je, in: Marvan - Dostálová (ed.). Willard van Orman Quine – Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň: ZČU, 2006.
 • SL: http://plato.stanford.edu/entries/categories/

4. Existence

 • pojetí existence u významných myslitelů (Parmenides, Aristoteles, Avicenna, Anselm, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Russell, Sartre)
 • spory o existenci v analytické filosofii (Carnap, Quine)
 • PL: Carnap: Empiricismus, sémantika a ontologie. In: Problémy jazyka vědy, Praha: Svoboda, 1968 a Quine: O tom, co je, in: Marvan - Dostálová (ed.). Willard van Orman Quine – Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň: ZČU, 2006.
 • SL: http://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/

5. Analýza znalosti

 • forma a cíle analýzy
 • Gettierův problém a možnosti jeho řešení
 • SL: Lehrer, K. Teória poznania. Bratislava 1999, Krob, J. - Šmajs, J. Gnoseologie. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

6. Zdroje poznání

 • percepce, paměť, introspekce, rozum, svědectví
 • povaha smyslové zkušenosti
 • apriorní poznání
 • SL: Moser, P. K. (ed.). The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 71–143.

7. Teorie zdůvodnění

 • fundacionalismus a koherentismus – charakteristika, problémy
 • internalismus vs. externalismus
 • SL: Lehrer, K. Teória poznania. Bratislava 1999.

8. Epistemologické postoje

 • realismus, antirealismus, objektivita
 • skepticismus, metodická skepse, hyperskepse – charakteristika, historické formy
 • SL: Lehrer, K. Teória poznania. Bratislava 1999, Krob, J. - Šmajs, J. Gnoseologie. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Horyna, B. Filosofie skepse. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008.

9. Teorie pravdy

 • charakteristika základních filosofických problémů týkající se pravdy
 • hlavní teze, představitelé a trendy v rámci jednotlivých teorií (korespondenční, koherenční, konsensuální, deflační)
 • SL: Kolář, P. Pravda a fakt. Praha 2002.

10. Metody poznání

 • vymezení, příklady, možnosti klasifikace
 • role empirických a teoretických metod při konstrukci a testování teorií
 • problém indukce a princip indukce
 • SL: Černík, V. - Viceník, J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied.Bratislava: Iris, 2004; Viceník, J. (ed.) Spory o charakter metodológie vied: (problémy a tendencie). Bratislava: Pravda, 1988.

11. Filosofie vědy

 • problém demarkace, vývoje a cíle vědeckého poznání
 • funkce vědeckých teorií
 • PL: Popper, Karl R. Logika vědeckého bádání. Praha: Oikoymenh, 1997 neboFeyerabend, Paul K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001 nebo Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 1997
 • SL: Fajkus, B. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005; Holzbachová, I.: Filozofické a metodologické problémy vědy. Brno, MU 2000.

12. Metaetika

 • jazyk morálky, fakta a hodnoty, dobro, morální jednání, kognitivismus, non-kognitivismus,
 • PL: Moore, G. E. Etika. Prešov: LIM. 1999, nebo Fischer, Kirchin. Arguing about metaethics. London: New York: Routledge, 2006
 • SL: Kolář, Svoboda. Logika a etika. Praha: Filosofia, 1997.

13. Zdůvodnění morálky

 • naturalistické zdůvodnění morálky, náboženské zdůvodnění, racionalismus, kontraktualismus
 • PL: Dawkins, Richard. Boží blud. Praha, Academia 2009 , nebo Ridley, Matt; Původ ctnosti: o evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000 nebo Waal, F. Dobráci od přírody. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. nebo Craig, William Lane, „The Indispensability of Theological Meta-ethical Foundations for Morality.“ Foundations 5 (1997)
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. webové stránky: http://www1.umn.edu/ships/evolutionofmorality/text/contents.htm

14. Konsekvencialismus

 • dějiny a současnost, hlavní směry a myšlenky, problémy
 • PL: Mill, J. S. Bentham ; Utilitarizmus. Prešov: LIM, 2000, nebo Singer, P. Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 1993
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. Copp. D., Oxford handbook of ethical theory. Oxford: OUP 2007, LaFollette, H. The Blackwell guide to ethical theory. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.

15. Deontologie

 • dějiny a současnost, hlavní směry a myšlenky, problémy
 • PL: Kant, I. Základy metafysiky mravů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002 (elektronický zdroj), nebo Rawls, J. Spravodlivosť jako férovosť.Bratislava: Kalligram, 2007
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. Shafer-Landau, R. Ethical theory: an anthology. Malden: Blackwell, 2007 C. Korsgaard – odkazy na její osobní webové stránce http://www.people.fas.harvard.edu/~korsgaar/

16. Etika ctnosti

 • dějiny a současnost, hlavní směry a myšlenky, problémy
 • PL: Aristoteles. Etika Nikomachova. Praha: Rezek, 1996. nebo M. Nussbaumová, Martha, C.: Křehkost dobra. Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii. Praha, Oikoymenh 2003.        
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. Cahn, Markie. Ethics: history, theory and contemprary issues. New York: Oxford University Press 2009.

17. Aplikovaná etika

 • eutanázie, trest smrti, umělé přerušení těhotenství, práva zvířat, environmentální otázky
 • PL: Singer, Peter. Practical ethics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993
 • SL: Brázda. R. Ethicum. UTB Zlín: VeRBuM, 2010. Kuhse, Helga; Singer, Peter. A companion to bioethics. 1st ed. S.l.: Blackwell Publishing, 2001,Singer, Peter. A companion to ethics. 1st ed. Malden: Blackwell Pub., 2007.
Magisterská SZZ

Studující odpovídá na 3 otázky. Doma si připraví 1 otázku z libovolného okruhu, její téma se musí lišit od tématu diplomové práce. Svoji volbu sdělí nejpozději 3 dny před konáním zkoušky e-mailem na sekretariát katedry a vedoucí katedry filozofie. V opačném případě mu bude otázka zadána komisí spolu s ostatními otázkami. Při zkoušce není povoleno používat žádné předem připravené písemné podklady. Odpověď na zvolenou otázku i vylosované okruhy musí vycházet ze znalosti pramenné literatury a má tu tu strukturu:

 • a) uvedení primární i sekundární literatury
 • b) explicitní formulace problému
 • c) interpretace (přijatelná je vlastní i převzatá interpretace)
 • d) zařazení problému do současného kontextu a souvisejících polemik

U zkoušky si studující vylosuje z každého problémového okruhu jednu otázku s vyloučením otázky z domácí přípravy. Celkový čas na přípravu: 15 minut.

Dějiny filozofie

01. Předsokratici, sofisté, Sokrates, Platón
02. Aristoteles a hélenismus
03. Patristika, scholastika a středověká arabská filozofie
04. Renesance a novověk
05. Osvícenství, jeho charakteristika a představitelé
06. Německá filozofie od Leibnize po Hegela (včetně)
07. Pozitivismus 19. století
08. Německá filozofie od r. 1830 po Diltheye a novokantovstí
09. Fenomenologie, její pokračovatelé a příbuzné směry
10. Novopozitivistické směry a analytická filozofie
11. Pragmatismus a neopragmatismus
12. Filozofická hermeneutika
13. Angloamerická filozofie 20. století
14. Francouzská filozofie 20. století
15. Německá filozofie 20. století
16. Filozofická antropologie

Systematická filozofie

01. Proměny obsahu ontologie v dějinách filozofie, dějinné ontologické koncepce
02. Kategorie ontologie – historie a současnost
03. Filozofická reflexe představ o přírodě, světě a vesmíru v koncepcích 19.-20.století
04. Dynamický a statický obraz světa, vývoj a evoluce v přírodě a kultuře
05. Příroda, technika, kultura v ontologii.
06. Hlavní problémy gnoseologie a jejich historický vývoj.
07. Otázka poznatelnosti. Typy poznání.
08. Logika, jazyk a poznání
09. Teorie pravdy a kritéria pravdy
10. Subjekt-objektový problém
11. Teorie a metody (vědecké a filozofické)
12. Filozofie vědy
13. Filozofie hodnot
14. Filozofie náboženství
15. Filozofie společnosti, politiky, práva, dějin
16. Filozofie umění

Doktorská SZZ

Nejpozději na konci 8. semestru je povinnost složit doktorskou zkoušku. Její podstatnou součástí je obhajoba doktorských tezí; informaci viz v osnově PHDTO Teze ke státní doktorské zkoušce. Formální rámec viz v https://is.muni.cz/auth/help/szr , článek 33. Státní doktorská zkouška.

Učitelská SZZ

Státní zkouška z oboru Učitelství ZSV pro střední školy má následující čtyři části:

1) Obhajoba diplomové práce (v případě, že student studuje obor diplomově).

2) Zkouška ze základů společenských věd. Tato část zkoušky zahrnuje následující tematické okruhy, z nichž budou zadány dvě otázky:

 • Předsokratovská filozofie, Platón, Aristoteles a helénistická filozofie
 • Patristika a scholastika
 • Renesanční filozofie
 • Racionalismus a empirismus 17. a 18. století
 • Kant, Fichte, Schelling, Hegel
 • Schopenhauer, Nietzsche
 • Marx a marxismus
 • Pozitivismus, novopozitivizmus a analytická filozofie
 • Pragmatismus a neopragmatismus
 • Fenomenologie a existencialismus
 • Národ a nacionalismus
 • Ideologie
 • Liberalismus a komunitarismus
 • Základní pojmy politologie
 • Základní sociologické směry
 • Základní ekologické pojmy a problémy
 • Jazyk a poznání
 • Základní ontologické kategorie
 • Základní problémy teorie poznání
 • Předmět ekonomie jako vědy
 • Základní etické problémy a pojmy

3) Zkouška z didaktiky filozofie a základů společenských vědUchazeč se opírá o znalost didaktických postupů a výukových metod. Je obeznámen s obsahovými a metodickými požadavky formulovanými v závazných školských dokumentech: v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost, předmět Občanský a společenskovědní základ) a v Rámcovém vzdělávacím programu odborného vzdělávání (průřezové téma Občan v demokratické společnosti). Na základě těchto znalostí a znalostí bude u státní zkoušky zadáno jedno téma z uvedených témat  Občanského a společenskovědního základu. Posluchač:

 1. vyloží zadané téma z uvedeného souboru z hlediska obsahového,
 2. uvede vhodné metody a formy, učebnice, výukové texty, pomůcky, didaktickou techniku apod., které by se s ohledem na téma uplatnily ve výuce,
 3. navrhne nejvhodnější metody posuzování a hodnocení znalostí (eventuálně dovedností,  kompetencí) žáků při výuce určeného tématu.

Témata Občanského a společenskovědního základu pro střední školy:

 • Osobnost (základní charakteristika, důležité momenty vývoje)
 • Psychologie běžného života, člověk v zátěžových situacích, psychohygiena
 • Socializace, vznik sociálních vazeb
 • Komunikace (verbální, neverbální)
 • Sociální skupiny, status, role, sociální mobilita
 • Demokracie, volby
 • Lidská práva (vč. základních dokumentů, organizací …)
 • Stát (znaky, typy, formy, funkce)
 • Politický systém (stát, politické organizace, občanská společnost)
 • Ústava ČR – státní moci a jejich institucionální vymezení
 • Právo (funkce, typy, zdroje, právní normy a předpisy)
 • Systém práva v Česku (odvětví práva a jejich hlavní prameny)
 • Česko v mezinárodních organizacích; evropská integrace – vývoj, smysl, aktuální stav
 • Globální problémy
 • Základní makroekonomické kategorie a jejich vztahy
 • Tržní mechanismus
 • Role státu v tržní ekonomice

4) Zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky. Tato je písemná a zahrnuje témata, která jsou náplní těchto předmětů: Psychologie pro učitele I, II, Školní pedagogika, Školní didaktika a Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika.

Termíny

Termíny zkoušek i rozpisy k jednotlivým komisím najdete v příslušné aplikaci v IS.