Uchazeči o studium

Na katedře filozofie FF MU je možno studovat v prezenčním studiu bakalářský studijní obor filozofie, navazující magisterské studijní obory filozofie a učitelství základů společenských věd pro střední školy a doktorský studijní obor filozofie. V kombinovaném studiu je možno studovat bakalářský studijní obor filozofie,  navazující magisterský studijní obor učitelství základů společenských věd pro střední školy a doktorský studijní obor filozofie. Požadavky na přijetí ke studiu najdete na fakultní stránce věnované přijímacímu řízení

Bakalář

Bakalářský studijní obor filozofie je zaměřen na komplexní program výuky filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie a k problematice ontologie, epistemologie, etiky, logiky, filozofie dějin a společnosti. Studium orientuje posluchače v dějinách evropské a americké filozofie od antiky do 20. století a v současných diskusích o dějinně-filozofických problémech. Současně s tím je pozornost věnována otázkám systematické filozofie, zejména v oblasti ontologie a epistemologie. Studijní plán kombinuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty, s důrazem na získání interpretačních a argumentačních dovedností v interpretačních seminářích a ve vyžadovaných písemných pracích.

Úspěšný absolvent
 • je schopen interpretace filozofického textu a umí se samostatně orientovat v různých myšlenkových, kulturních, politických a sociálních systémech;
 • zná základní směry a osobnosti dějin filozofie a základní problémy systematické filozofie;
 • dokáže interpretovat myšlenkové, kulturní a společensko-politické koncepce; dokáže aplikovat filozofický přístup na konkrétní společenské, kulturní a vědecké teorie;
 • zvládne připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma na základě zadané literatury;
 • získal analytické kompetence a osvojil si pružnost v jednání a rozhodování k působení v kulturních a vzdělávacích institucích, v médiích nebo na manažerských postech.
Magistr

Navazující magisterské studium je rozvrženo do čtyř semestrů a přináší poznatky o angloamerické, německé a francouzské filosofií 20. století, o ontologii a epistemologii, filosofii vědy a o etice. Ukončení studia magisterskou zkouškou znamená možnost plnohodnotného uplatnění vysokoškolského vzdělání v kulturních a mediálních institucích a státní správě, absolventi oboru učitelství základů společenských věd získají kvalifikaci učitele střední školy.

Filozofie

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Filozofie je rozvíjet vzdělané, samostatně a kriticky uvažující jedince, jejichž odborný zájem nebude omezen na úzkou oblast speciální disciplíny. Cílem studia je vybavit absolventy dovednostmi souvisejícími s porozuměním, výkladem a vytvářením složitějších textů. Důraz je kladen především na pozornou, přiměřenou interpretaci odborných textů a rozbor případových studií z dobových i současných polemik. Obor je určen pro studenty, kteří, usilují o zlepšení svých kritických a analytických schopností, rozvoj reflexivního uvažování, schopnosti porozumět komplikovanému problému a zprostředkovat ho. Vedle akademických a výzkumných institucí se absolventi oboru se uplatní v oblastech vyžadujících pokročilou komunikaci, v médiích, tiskových zastoupeních, při popularizaci odborných vědeckých výsledků, v politické reprezentaci. Díky rozvoji obecných kritických a analytických schopností se dokáží nadprůměrně uplatnit v jakémkoli oboru, který nevyžaduje hluboké speciální dovednosti.

ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENT
 • dokáže srozumitelně a přesvědčivě argumentovat;
 • je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými problémy a řešeními, včetně jejich přesahů do oborů společenskovědních, přírodovědných a technických;
 • zvládne kriticky posoudit předpoklady, podstatu a hodnotová východiska rozdílných myšlenkových proudů a stanovisek;
Učitelství

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy je připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat předměty Občanského a společenskovědního základu na nejrůznějších typech středních škol. Kromě odborných oborových znalostí z filozofie, psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, základů ekonomie a práva student získá také didaktické kompetence, bude schopen zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a chodem školy a přistupovat k žákům individuálně a diferencovaně. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a prakticky využitelných poznatků a dovedností, s nimiž může absolvent vstoupit do školské reality a nadále je prostřednictvím zkušeností z vlastního vyučování zkvalitňovat a rozvíjet. Důraz je kladen především na systematický výklad, seznamování studentů se současnou podobou problémů jednotlivých disciplín ZSV a na kritické myšlení a argumentaci. Obor je určen pro studenty, kteří na bakalářském stupni vystudovali alespoň jednu z disciplín, které se běžně řadí do Občanského a společenskovědního základu, a kteří se v budoucnosti chtějí věnovat profesi učitele. Hlavním uplatněním absolventů oboru je výkon profese učitele předmětu Občanský a společenskovědní základ na středních školách. Kromě toho absolventi mohou najít uplatnění také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury. Absolventi budou připraveni samostatně navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu podle zaměření a potřeb daných vzdělávacích institucí

Úspěšný absolvent
 • je schopen srozumitelně a přesvědčivě vyučovat základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti filozofie, psychologie, religionistiky, sociologie, politologie, práva a ekonomie;
 • dokáže vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými společenskovědními disciplínami, včetně jejich přesahů do oborů přírodovědných a technických;
 • reflektuje předpoklady, podstatu a hodnotová východiska rozdílných myšlenkových proudů a stanovisek;
 • umí aplikovat získané znalosti didaktických postupů a výukových metod a navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu;
 • zvládne posoudit aktuálnost a význam jednotlivých myšlenkových proudů a argumentovat ve prospěch svého návrhu řešení.
Přijímací zkouška

Abyste mohli být přijati ke studiu Učitelství ZSV pro střední školy, musíte splnit dvě podmínky. Zaprvé, musíte doručit svoji diplomovou práci (výtisk v kroužkové vazbě stačí) na sekretariát katedry filozofie. Výtisk dostanete zpět hned po absolvování přijímacího testu, čímž se dostáváme ke druhé podmínce. Přijímací test krátce prověří vaši obeznámenost s filozofickými koncepty, s nejdůležitějšími tezemi dějin filozofie, se základními sociologickými, psychologickými a ekonomickými principy. Nejde o nic náročného, cílem testu není zkoumat vaše hluboké znalosti o těchto oblastech, nýbrž ujistit se, že jste vybaveni dostatečným základem, na kterém lze stavět. V testu se proto mohou objevit otázky jako: "Co z následujícího nepatří mezi základní principy Descartovy Metody? (a) analýza problému na jednoduché složky, (b) přijímání evidentních východisek, (c) interpretace na základě kontextu, (d) vytváření úplných seznamů", nebo "Kolik poslanců zasedá v Evropském parlamentu? (a) 399, (b) 531, (c) 666, (d) 751". Jako doporučenou, byť ne zcela vyčerpávající studijní literaturu k oborovému přijímacímu testu vám můžeme doporučit následující publikace:

 • Blecha, I.: Filosofie. Nakladatelství Olomouc, 2011.
 • Helus, Z.: Úvod do psychologie. Grada, 2018.
 • Jandourek, J.: Úvod do sociologie. Portál, 2009.
 • Holman, R.: Základy ekonomie. C. H. Beck, 2015.
Doktor

Doktorské studium je čtyřleté, pokud není dokončeno ve standardní době, může se po změně formy (z prezenční na kombinovanou) prodloužit až o další 3 roky. Studující s velkou mírou samostatnosti a odpovědnosti pracuje na zvoleném projektu a může se podílet i na výuce a na zpracování výzkumných projektů pracoviště. 

Filozofie

Posláním doktorského studia Filozofie je rozvíjení a rozšiřování poznatků o dílčím, vysoce specializovaném filozofickém tématu. Cílem je prohloubení systematického porozumění základním otázkám v oblastech metafyziky, epistemologie, etiky, dějin filozofie apod. Obor je zaměřen na konceptuální a diskurzivní analýzu, budování normativních systémů, uvedení tématu do odpovídající historické perspektivy, přiměřenou interpretaci relevantních studií a srozumitelný výklad jejich důsledků. Koncepce studia zdůrazňuje samostatnost studia a původnost nabízených řešení. Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí pracovníci nebo samostatní vědečtí pracovníci na vysokých školách a odborných institucích sociálně-vědného a humanitně-vědného zaměření. Uplatnění mohou nalézt v oblastech vyžadujících kritické, metodologické a systematické myšlení.

ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENT
 • dokáže aplikovat analytické a hodnotící techniky na obecné i speciální problémy;
 • je schopen porozumět a vysvětlit význam a dopad zvažovaných norem;
 • umí samostatně identifikovat a kriticky analyzovat klíčové problémy;
 • zvládne přesvědčivě komunikovat s různými typy odborníků i laiků.
Teorie a dějiny vědy

Posláním je rozvíjení a rozšiřování komplexních poznatků o vědě, jako dosud nejúspěšnější formě poznání, která se opírá o relevantní fakta a využívá efektivní metody. Cílem je prohloubení systematického porozumění základním otázkám v oblastech teorie vědy, metodologie věd, filozofie vědy a dějin humanitních a přírodních věd. Obor je zaměřen na mapování základních dějinných trajektorií vývoje vědy a vědeckého poznání, pochopení kontextu, historických obratů a změn vědeckých paradigmat. Studium vede k pochopení základních konceptů vědy – kauzality, determinismu, evidence, idealizaci, modelování, observaci, pravděpodobnosti. Dále rozvíjí znalosti o struktuře teorií, vědeckých metodách, induktivismu, hranicích falzifikacionismu, schopnostech predikce a explanace, konfirmaci, esencialismu či inferenci k nejlepšímu vysvětlení. Koncepce studia akcentuje pojetí vědy jako společenské instituce a roli etiky vědy a hodnot ve vědě. Součástí oborového curricula jsou specializované přednášky týkající se myšlenkových experimentů, roli a aplikaci logiky v oblasti vědy a filozofie vědy, historie speciálních přírodních věd. Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí pracovníci nebo samostatní vědečtí pracovníci na vysokých školách a odborných institucích. Uplatnění mohou nalézt v institucích zaměřujících se na popularizaci a komunikaci vědy nebo v médiích. Získané dovednosti a kompetence mohou využít při ediční a redakční práci v odborných časopisech, nakladatelstvích a rovněž při výuce na vzdělávacích institutech.

Úspěšný absolvent
 • je schopen porozumět a vysvětlit, v čem spočívají zásadní problémy teorie, dějin a filozofie vědy;
 • dokáže samostatně identifikovat a kriticky analyzovat klíčové problémy z oblasti teorie, metodologie a dějin vědy a prezentovat je tuzemské, mezinárodní odborné i laické veřejnosti;
 • dokáže vést kritickou polemiku s pseudo- a paravědeckými stanovisky;
 • zvládne popsat a objasnit základní trajektorie vývoje teorie a dějin vědy v historii a současnosti;
 • je schopen samostatné vědecké práce ve zvoleném oboru;
 • umí identifikovat a kontextualizovat v dějinách vědy období, v nichž docházelo ke změnám základních paradigmat, historickým obratům a zasadit příslušné změny do sociokultuního kontextu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info