Abecední seznam hesel

Úvod

Vedoucí redaktor: 

Jiří Gabriel

Redakce:
Josef Krob
Helena Pavlincová
Jan Zouhar

 Úvod – s dodatkem po dvaceti letech

 Titul tohoto slovníku neodpovídá přesně jeho obsahu. Za prvé proto, že řada jeho hesel jedná o  filozofech cizích (německých, ruských, ukrajinských, polských), pokud se v českých zemích narodili, nebo tu nějakou dobu žili a působili; zvláštní pozornost pak s ohledem na dosavadní česko-slovenské vztahy věnuje filozofům slovenským (19. a 20. století). Za druhé proto, že si všímá nejen filozofů-specialistů, ale i filozofujících vědců, teologů, umělců; alespoň na příkladech se tak pokouší naznačit – v souladu s principy dějepisectví „národní filozofie“ – jednak místo a vliv filozofie v českém kulturním životě, jednak skutečnost, že filozofické myšlení ani u nás nikdy nebylo pouze záležitostí filozofů z povolání.

Hesla mají v zásadě stejnou podobu: Po základních životopisných údajích následuje informace o díle dané osobnosti; závěr hesla tvoří (obvykle výběr) její bibliografie a odkazy na literaturu. Při redigování hesel jsme se snažili respektovat názor jejich autorů, tomu byl podřízen i rozsah jednotlivých hesel. Zvláštností slovníku jsou tzv. autorská hesla (označená a), tj. filozofické autoportréty. Domnívali jsme se, že tak nejen ohlídáme věrohodnost biografických a bibliografických dat o žijících osobnostech, ale že jim také umožníme vyjádřit se o svém pojetí své filozofie a problémech, jimž zatím věnovaly nejvíce pozornosti. Je nám líto, že někteří z pozvaných tuto formu spolupráce odmítli. K tomu dodáváme, že úmysl představit žijící filosofy jejich autoportréty není naším originálním nápadem: u nás už před druhou světovou válkou takový slovník inicioval Inocenc Arnošt Bláha. Válka tento projekt znemožnila, ale několik rozsáhlých hesel, které Bláha obdržel, resp. které se dochovaly, ukazují, že jsme mohli mít slovník s řadou zajímavých výpovědí filosofů a sociologů o nich samých.

V bibliografickém odstavci dělíme publikace (jejich názvy píšeme kurzívou) na monografie, příspěvky ve sbornících a časopisech. Pokusili jsme se zaznamenat rovněž alespoň některé předmluvy či doslovy ke knižním publikacím, a ovšem také překlady „klasických“ filozofických textů, popřípadě jejich edice. Místo vydání uvádíme jen u prací, které nevyšly v českých zemích nebo na Slovensku. Pravidelně vycházející publikace s výrazem „sborník“ v titulu řadíme mezi časopisy. Literaturu o dané osobnosti dělíme takto jen výjimečně, při zvláště velkém počtu titulů.

*

Slovník vyšel v roce 1998. Od té doby mnohá hesla samozřejmě zastarala. Při pokusu o alespoň dílčí inovaci internetové podoby slovníku (jednotlivých hesel) jsme upustili od zařazování nových jmen do hesláře – a také od jakéhokoliv vyřazování hesel stávajících. Taková práce čeká na autorský kolektiv, který si vezme za úkol připravit nový slovník. Necháme-li stranou pokus o opravu chyb (např. v datování, překlepů aj.) ve „starém“ Slovníku, museli jsme v něm – jak jinak po třiceti letech – zaznamenat především úmrtí nejednoho představitele české či slovenské filozofie, popřípadě i přecházející posuny v jejich životopisech. Protože na internetu mají čtenáři k dispozici jednotlivá hesla, upozorňujeme je na to, že vysvětlení dříve užívaných zkratek najdou v hesle Úvod nebo Základní literatura, k níž jsme přiřadili několik šíře zaměřených (přehledných) novějších publikací o české a slovenské filozofii.

 Členy redakční kruhu SČF by potěšilo, kdyby se někteří naši filosofové pustili do psaní nového slovníku. Mají dnes k dispozici řadu textů (nejen časopiseckých, ale i knižních), mezi nimi i takové, které jsme v roce 1997 nejen neměli, ale v mnoha případech ani nemohli mít.

 

Redakce

Autoři

Autoři:

– a — autorské heslo
– r — redakční záznam
– hk — Helena Krmíčková
– hp — Helena Pavlincová
– ih — Ivana Holzbachová
– it — Ivo Tretera
– jb — Ján Bodnár
– jbl — Jan B. Lášek
– jc — Jiří Cetl
– jg — Jiří Gabriel
– jh — Josef Haubelt
– jhr — Jaroslav Hroch
– js — Jiří Sedlák
– jv — Jana Volencová
– jz — Jan Zouhar
– jzu — Josef Zumr
– km — Karel Mácha
– ln — Lubomír Nový
– ma — Milan Altrichter
– md — Milan Daňhel
– mk — Milan Kopecký
– mm — Milan Machovec
– oaf — Otakar A. Funda
– ps — Pavel Spunar
– rhš — Radislav Hošek
– ss — Slavomil Strohs
– vba — Vladimír Bakoš
– vg — Vladimír Goněc
– vs — Vladimír Sadek
– zv — Zdena Veselá


Dále přispěli:
– ak — Antonín Kratochvil, 
– ako — Andrej Kopčok, 
– as — Alena Sobotková, 
– az — Antonín Zouhar, 
– bh — Břetislav Horyna, 
– bš — Božena Šulavíková, 
– bšv — Blažena Švandová, 
– bvl — Bohumila Vlachová, 
– czg — Czesław Głombik, 
– dj — Dušan Jeřábek, 
– ef — Eva Foglarová, 
– ev — Elena Várossová,
– ff — František Fundárek, 
– fk — František Kautman, 
– hw — Hana Waldhauserová, 
– ib — Ivan Blecha,
– id — Ivan Dubský, 
– ir — Ivo Rolný, 
– iš — Irena Šnebergová,
– jb — Jan Brázdil, 
– jba — Jana Balážová, 
– jbr — Jaroslav Bránský, 
– jbš — Jiří Beneš, 
– jhd — Jaroslav Hrdlička, 
– jhk — Jiří Houška, 
– jk — Jolana Kusá, 
– jkr — Josef Krob, 
– jl — Jaromír Loužil,
– jn — Jana Nechutová,
– jsř — Jaroslav Sedlář, 
– jš — Josef Švancara,
– jši — Jan Šimsa,
– jšj — Josef Šmajs, 
– jšm — Jan Šmarda, 
– jšt — Jan Štěpán, 
– jvi — Jozef Viceník,
– kb — Karel Berka, 
– kh — Karel Hrubý, 
– kk — Karol Kollár,
– kš — Karel Šprunk, 
– ls — Ladislav Soldán, 
– lt — Ľudovít Turčan, 
– lv — Lubomír Valenta,
– mb — Marie Bayerová, 
– mf — Martin Friš, 
– mj — Michal Janata, 
– mmi — Marta Misíková, 
– mp — Miroslav Pauza,
– mt — Miloslav Trapl, 
– on — Olga Novotná, 
– pb — Přemysl Blažíček, 
– pf — Pavel Floss, 
– pk — Petr Koťátko, 
– pm — Pavel Materna, 
– rk — Raisa Kopsová, 
– rp — Radim Palouš, 
– sts — Stanislav Sousedík, 
– tm — Tatiana Machalová,
– tme — Tomáš Měšťánek, 
– tp — Tibor Pichler, 
– ts — Tatiana Sedová,
– vb — Vladimír Borecký, 
– vl — Vladimír Lisčák,
– vo — Vítězslav Orel, 
– vt — Václav Tomek, 
– zk — Zdeněk Kudělka, 
– zp — Zuzana Palovičová.

Literatura

Základní literatura


Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení 
I (Do roku 1848), Praha 1981, II (Od roku 1848 do roku 1948), ed.
D. Hajko, M. Pauza, Praha 1989 – Antologie, 1981, 1989.

Antologie z dějin československé filosofie I, ed. R. Kalivoda,
J. Zumr, Praha 1963 – Antologie, 1963.

Vladimír Bakoš: Filozofické myslenie na Slovensku 
v medzivojnovom období (1918–1938), Bratislava 1988.

Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Ländern
I–II, ed. F. Seibt, H. Lemberg, H. Slapnicka, München 1979, 1984
– Biographisches Lexikon, 1979, 1984.

Jiří Brabec a kol.: Slovník zakázaných autorů 1948–1980, Praha
1991 – SZA, 1991.

Jiří Cetl: Český pozitivismus, Brno 1981.

Česká filozofie ve 20. století. I. Směry, osobnosti, problémy,
ed. J. Gabriel, L. Nový, J. Zouhar; II.
Biograficko–bibliografický slovník, ed. J. Gabriel, J. Krob, H.
Pavlincová, J. Zouhar, Brno 1995 – ČF ve 20. století, 1995.

Česká mysl. Bibliografie 1900–1947, ed. O. Jirásková, M. Pauza,
Praha (FÚ ČSAV) 1981.

Československý biografický slovník, ed. J. Tomeš, A. Líblová,
Praha 1992 – ČBS, 1992.

Český liberalismus. Texty a osobnosti, ed. M. Znoj, J. Havránek,
M. Sekera, Praha 1995.

Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová: Životopisný slovník pražské
univerzity. Filozofická a teologická fakulta, 1654–1773, Praha
1986 – Životopisný slovník, 1986.

Jan Čulík: Knihy za ohradou. Česká literatura v exilových
nakladatelstvích 1971–1989, Praha (nedat.).

Dějiny Univerzity Karlovy I–III, ed. F. Kavka, J. Petráň, Praha 
1995–97;
◦ I. 1347/48–1622, ed. M. Svatoš, 1995, II. 1622–1802, 
ed. I. Čornejová, 1996, III. 1802–1918, ed. J. Havránek, 1997 – 
Dějiny UK

Filosofická revue 1929–1948. Bibliografie časopisu olomouckých
dominikánů, ed. H. Pavlincová, Praha 1994.

Filosofie v dějinách českého národa. Protokol celostátní
konference o dějinách české filosofie v Liblicích, ed. J.
Popelová–Otáhalová, K. Kosík, Praha 1958.

Josef Haubelt: České osvícenství, Praha 1986.

Erich Kalckbrenner: Personalbibliographien der Professoren und
Dozenten der Karlo-Ferdinands-Universität in Prag in Zeitraum
von 1654–1720, Erlangen 1972 – Personalbibliographien, 1972.

Kdo je kdo I–II, Praha 1991 – KjK, 1991.

Jiří Kejř: Kvodlibetní disputace na pražské univerzitě, Praha
1971 – Kvodlibetní disputace, 1971.

Milan Kopecký: Český humanismus, Praha 1988.

Josef Král: Československá filosofie. Nástin vývoje podle
disciplin, Praha 1937 – ČsF, 1937.

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce I–II, ed.
V. Forst, Praha 1985, 1993.

Karel Mácha: Glaube und Vernunft. Das Böhmische Philosophie in
geschichtlicher Übersicht I–III, München – New York – Paris; I.
863–1800, 1985, II. 1800–1900, 1987, III. 1900–1945, 1989, IV/1,
1945–1953, Brno 1996 – GuV.

Luboš Nový a kol.: Dějiny exaktních věd v českých zemích do
konce 19. století, Praha 1961 – Dějiny exaktních věd, 1961.

Ottův slovník naučný, Praha 1888 an. – OSN.

Ottův slovník naučný nové doby, Praha 1930 an. – OSNND.

Pedagogická encyklopedie I–II, ed. O. Chlup, J. Kubálek, J.
Uher, Praha 1938, 1939.

Jiřina Popelová: Studie o současné české filosofii, Praha 1946.

Prehľad dejín slovenskej filozofie, Bratislava 1965.

Ruch filosofický. Bibliografie 1921–1939, Filosofie. 
Bibliografie 1927–1930, ed. O. Jirásková, M. Pauza, Praha (FÚ 
ČSAV) 1984. 

Jan Sedlák: Studie a texty k náboženským dějinám českým I–II,
Olomouc 1915.

75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, 1994 – 75 let EBF v Praze, 
1994
.

Slovenský biografický slovník I–VI, Martin 1986–94 – SBS.

Slovník českých spisovatelů, ed. R. Havel, J. Opelík, Praha 1964 – SČS, 1964.

Slovník latinských spisovatelů, ed. E. Kuťáková, A. Vidmanová,
Praha 1984.

Stanislav Sousedík: Filosofie v českých zemích mezi středověkem
a osvícenstvím, 1997 – Filosofie v českých zemích, 1997.

Spor o smysl českých dějin 1895–1938, ed. M. Havelka, Praha 1995.

Pavel Spunar: Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post
Universitatem Pragensem conditam illustrans, I.
Wroclav – Warszawa – Kraków – Gdansk 1985, II. Warszawa – Praha 1995 –
Repertorium, 1985, 1995.

Slavomil Strohs: Marxisticko–leninská filosofie v Československu
mezi dvěma světovými válkami, Praha 1963 – M.-l. filosofie
v Československu, 1963
.

Stručný filosofický slovník, Praha 1966.

František Šmahel: Husitská revoluce 1–4, Praha 1993.

František Šmahel: Verzeichnis der Quellen zum Prager
Universalienstreit 1348–1500. Mediaevalia Philosophica Polonorum XXV.,
Wroclav – Warszawa – Kraków – Gdansk 1980 – Verzeichnis, 1980.

Václav Tomek: Český anarchismus 1890–1925, Praha 1996.

Ivo Tretera: J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské
univerzitě, Praha 1988 – Herbart a jeho stoupenci, 1988.

Josef Tříška: Literární činnost předhusitské university, Praha
1967 – Literární činnost, 1967.

Josef Tříška: Životopisný slovník předhusitské pražské
univerzity 1348–1409, 1981 – Životopisný slovník, 1981.

Friedrich Ueberweg: Grundriss der Geschichte der Philosophie IV.
Die deutsche Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts und der
Gegenwart, Berlin 1923 – Grundriss IV, 1923.

Zkratky

Školy a vědecké instituce

– AV — Akademie věd
– AV ČR — Akademie věd České republiky
– ČSAV — Československá akademie věd
– ČVUT — České vysoké učení technické v Praze
– ETF — Evangelická teologická fakulta
– FF — Filozofická fakulta
– FÚ — Filozofický ústav ČSAV, AV ČR (této zkratky užíváme i pro období, kdy FÚ byl součástí Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV)
– HTF — Husova (Husitská) teologická fakulta
– JSŠ — Jedenáctiletá střední škola
– KČSN — Královská Česká společnost nauk
– KTF — Katolická teologická fakulta
– KU — Univerzita Komenského v Bratislavě
– LF — Lékařská fakulta
– MFF — Matematicko-fyzikální fakulta
– MU — Masarykova univerzita v Brně (této zkratky užíváme i pro období, kdy její název zněl Univerzita J. E. Purkyně)
– PedF — Pedagogická fakulta
– PF — Právnická fakulta
– PřF — Přírodovědecká fakulta
– SAV — Slovenská akademie věd
– SEŠ — Střední ekonomická škola
– SŠ — Střední škola
– SVVŠ — Střední všeobecně vzdělávací škola
– TF — Teologická fakulta
– UK — Univerzita Karlova v Praze
– ÚML — Ústav marxismu-leninismu
– UP — Univerzita Palackého v Olomouci
– UPJŠ — Univerzita Pavla Josefa Šafaříka v Prešově
– VŠ — Vysoká škola
– VŠE — Vysoká škola ekonomická
– VŠP — Vysoká škola politická
– VŠPHV — Vysoká škola politických a hospodářských věd
– VŠPS — Vysoká škola politická a sociální
– VŠT — Vysoká škola technická
– VŠZ — Vysoká škola zemědělská
– VUT — Vysoké učení technické

Časopisy a sborníky

– AUC — Acta Universitatis Carolinae
– AUPO — Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
– ČČH — Český časopis historický
– ČČM — Časopis Českého muzea
– ČKD — Časopis katolického duchovenstva
– ČM — Česká mysl
– DaS — Dějiny a současnost
– FČ — Filosofický časopis
– FR — Filosofická revue
– HUCP — Historia Universitatis Carolinae Pragensis (AUC-HUCP)
– KřR — Křesťanská revue
– LF — Listy filologické
– LN — Lidové noviny
– LtN — Literární noviny
– ND — Naše doba
– PR — Pedagogické rozhledy
– RF — Ruch filosofický
– SCeH — Studia comeniana et historica
– SČ — Sociologický časopis
– SPFFBU — Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity
– SR — Sociologická revue
– VaŽ — Věda a život
– VKČSN — Věstník KČSN

– SI — samizdat

Vedle těchto "stálých" zkratek zavádíme i zkratky "místní" 
(s prvním výskytem titulu časopisu či jiné publikace v daném hesle). 

Licence ©

Creative Commons License
Slovník českých filosofů by Jiří Gabriel, Jan Zouhar, Helena Pavlincová, Josef Krob is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at www.phil.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info